Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila je konkurs za projekte književnog prevodilaštva u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Kroz ovaj konkurs, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju povećanja obima prevođenja i veće dostupnosti prevoda visokokvalitetne evropske književnosti na evropskom i svjetskom tržištu. Shodno tome, osnovni ciljevi programa su sljedeći:

- Podrška kulturnoj i lingvističkoj raznolikosti u Evropskoj uniji i ostalim zemljama učesnicama programa Kreativna Evropa,

- Jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti visokokvalitetnih književnih djela,

- Poboljšanje pristupa pomenutim djelima u okviru EU i šire,

- Stvaranje nove publike za kvalitetna prevedena književna djela.

 

Posebni prioriteti konkursa su sljedeći:

- Podrška promociji evropskih prevedenih književnih djela,

- Podsticanje prevođenja sa manje korišćenih jezika na engleski, njemački, francuski i španski (kastiljanski), budući da oni mogu doprinijeti većoj tržišnoj dostupnosti ovih djela,

- Podsticanje prevođenja manje zastupljenih književnih formi (književnost za djecu i mlade, stripovi/ grafički romani, kratke priče i poezija),

- Podsticaj prevođenju djela koja su osvojila Evropsku nagradu za književnost (www.euprizeliterature.eu),

- Poboljšanje profila prevodilaca, zbog čega će izdavači prilikom aplikacije morati da dostave i biografiju prevodilaca za svaku od predloženih knjiga.

 

Potencijalni aplikanti mogu da se prijave za jednu od dvije kategorije poziva:

1. Za kategoriju 1 su prihvatljivi projekti koji:

- traju najviše dvije godine,

- podrazumijevaju prevod i promociju 3 do 10 beletrističkih djela, sa i na prihvatljive jezike,

- zasnovani su na strategiji za prevod, objavljivanje, distribuciju i promociju prevedenih djela.

2. Za kategoriju 2 (Okvirni partnerski sporazumi) su prihvatljivi projekti koji:

- traju najviše tri godine,

- podrazumijevaju prevod i promociju 3 do 10 beletrističkih djela godišnje, sa i na prihvatljive jezike,

- podrazumijevaju akcioni plan zasnovan na dugoročnoj strategiji za prevod, distribuciju i promociju djela, koji se odnosi na cjelokupno trajanje Okvirnog sporazuma,

- posebni godišnji grantovi koji se dodjeljuju u okviru Sporazuma nijesu veći od 100.000 eura, što predstavlja najviše 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi aplikanti moraju biti izdavači ili izdavačke kuće koji su aktivni u izdavačkom sektoru, što će biti demonstrirano dostavljanjem potrebne dokumentacije (npr. statuta), u okviru aplikacije.

Organizacije koje podnose aplikaciju moraju biti pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koja su registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti, i to najmanje dvije (2) godine prije krajnjeg roka određenog za podnošenje prijava. 

Prihvatljiva djela, koja mogu biti i u štampanom i u elektronskom izdanju, moraju ispuniti sljedeće uslove:

- Moraju da budu beletristička djela visoke književne vrijednosti, nezavisno od žanra: romani, pripovjetke, dramski tekstovi, poezija, stripovi i književnost za djecu;

- Dokumentarna djela nijesu prihvatljiva: npr. autobiografije, biografije ili eseji bez elemenata fikcije; turistički vodiči; djela društvenih nauka (istorija, filosofija, ekonomija itd.), niti djela povezana sa drugim naukama (fizika, matematika itd); 

- Neophodno je da su beletristička djela koja se prevode prethodno objavljena; 

- Autori beletrističkih djela koja se prevode moraju biti državljani ili rezidenti neke od zemalja koje učestvuju u Programu, sa izuzetkom djela koja su napisana na latinskom i starogrčkom jeziku;

- Beletristička djela ne smiju prethodno biti prevođena na ciljni jezik, osim ako ne postoji jasna potreba za novim prevodom. U ovom slučaju, aplikanti moraju objasniti očekivani efekat na nove čitaoce i dostaviti uvjerljivo objašnjenje potrebe za novim prevodom na određeni ciljni jezik.

Aplikacije se podnose isključivo elektronskim putem, najkasnije do 23. maja 2018. godine u 12.00 časova (CET). 

Instrukcije za preuzimanje i ispunjavanje elektronskog formulara, detaljne uslove konkursa i smjernice za aplikante možete preuzeti na internet strani: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2018_en

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu pri Ministarstvu kulture na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.