U okviru ove mjere nude se bespovratna sredstva za aktivnosti evropskih mreža aktivnih u oblasti kulturnih i kreativnih sektora. To su strukturirane grupe organizacija koje predstavljaju kulturne i kreativne sektore čiji je cilj jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora da djeluju na transnacionalnom i međunarodnom nivou i da se prilagođavaju promjenama u pogledu postizanja opštih ciljeva unaprijeđenja i pospješivanja kulturne i jezičke raznolikosti te jačanja konkurentnosti tih sektora, takođe kroz promociju inovacije. 

Podrška evropskim mrežama namjerava da obezbijedi strukturu za djelatnike u oblasti kulture i stvaralaštva, te će zato biti podržan ograničen broj mreža koje imaju široko pokriće, i to kroz uravnotežen izbor sektora. Biće pozdravljene jače sinergije među već postojećim mrežama kako bi se ojačala njihova organizaciona i finansijska struktura i izbjeglo udvostručavanje napora, tamo gdje je to izvodljivo.  

Prioriteti Programa, koji se odnose na jačanje sposobnosti sektora da djeluje transnacionalno, a na osnovu kojih aplikanti treba da sastavljaju prijave, su sljedeći: 

- Podrška aktivnostima koji kulturnim djelatnicima i umjetnicima pružaju stručno usavršavanje, potrebne vještine i sposobnosti da doprinesu jačanju kulturnog i kreativnog sektora, uključujući prilagođavanje digitalnim tehnologijama, ispitivanje inovativnih metoda za razvoj publike i testiranje novih metoda upravljanja i poslovanja;

- Podrška aktivnostima koji kulturnim djelatnicima omogućavaju da uspostavljaju međunarodnu saradnju i internacionalizuju svoje aktivnosti u Evropskoj uniji i šire, kada je to moguće na osnovu dugoročnih strategija;

- Podrška jačanju evropskih kulturnih i umjetničkih organizacija i međunarodnog umrežavanja kako bi se olakšalo pronalaženje novih profesionalnih prilika. 

 

Evropske mreže koje obuhvataju isključivo audiovizuelne industrije i/ili aktivnosti koje su već obuhvaćene potprogramom MEDIA nijesu prihvatljive, jer se utvrđenim potrebama za jačanjem kapaciteta u okviru audiovizuelnog sektora pristupa na različit način u potprogramu MEDIA; međutim, evropske mreže koje se sastoje prevashodno od sektora različitih od audiovizuelnog, ali uključuju i predstavnike audiovizuelnog sektora, smatraće se prihvatljivim. 

Evropske mreže treba da se se sastoje od najmanje petnaest (15) organizacija članica (ne fizičkih lica) sa pravnim sjedištem u najmanje deset različitih zemalja koje učestvuju u programu. Najmanje pet organizacija članica mora imati pravno sjedište u pet različitih zemalja koje su članice Evropske unije, ili su države EFTA ili Švajcarska Konfederacija ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom.

 

Evropske mreže koje su pravni subjekti najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje prijava i koje mogu dokazati svoje postojanje kao pravni subjekti; U slučaju mreže koja je nedavno uspostavljena kao rezultat konzorcijuma ili spajanja već postojećih mreža, prema ovom kriterijumu biće ocijenjena svaka pojedinačna mreža koja je obuhvaćena novonastalim pravnim subjektom.

 

Prihvatljivi projekti

- Prijava za okvirni sporazum o partnerstvu mora uključiti akcioni plan koji se odnosi na ukupno trajanje sporazuma.

- Projekti koji su pokriveni okvirnim sporazumom o partnerstvu moraju da sadrže takođe potpun opis aktivnosti koje će biti sprovedene tokom prve godine. Za dvije sljedeće godine, izabrani aplikanti u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu biće pozvani da dostave potpuni opis aktivnosti za svaku pojedinačnu godinu. 

- Posebna godišja bespovratna sredstva dodijeljena u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu nisu viša od 250 000 EUR. Zatražena bespovratna sredstva ne mogu iznositi više od 80% prihvatljivog godišnjeg budžeta. 

 

Kriterijumi dodjele granta 

Prihvatljive aplikacije biće ocijenjene na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Relevantnost (30 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje način na koji aktivnosti mreža doprinose jačanju profesionalizacije sektora i sposobnosti da djeluje na transnacionalnom nivou, promovišući transnacionalnu cirkulaciju kulturnih i umjetničkih djela i mobilnost umjetnika, te poboljšavajući pristup kulturnim i umjetničkim djelima. 

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (25 bodova) 

Ovaj kriterijum ocijenjuje način na koji će projekat biti sprovođen u praksi (kvalitet aktivnosti i konačnih rezultata, iskustvo osoblja nadležnog za projekte i načine poslovanja).

3. Komunikacija i diseminacija (15 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje način na koji mreže pristupaju komunikaciji aktivnosti i rezultata, te razmjeni znanja i iskustava u okviru sektora i na transnacionalnom nivou. Cilj je da se maksimizira uticaj rezultata projekta tako da se omogući njihova dostupnost na što širem lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou, te da oni dospiju dalje od onih koji su direktno uključeni u projekat i da imaju uticaj i nakon perioda trajanja samog projekta.

4. Kvalitet evropskih mreža (30 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje koliko je široko područje pokrivenosti mreže i načine na koje će garantovati da se aktivnosti mogu sprovoditi a njihovi rezultati uticati i na druge koji nisu članovi mreže. 

Vise informacija o konkursu možete pronaći ovdje.