Ova mjera nudi podršku kulturnim i kreativnim sektorima čiji su ciljevi: 

- Podrška razvoju mladih talenata i podsticanje transnacionalne mobilnosti kulturnih i kreativnih aktera te cirkulacija umjetničkih djela, uz potencijal da se ostvari širok uticaj na kulturne i kreativne sektore i postignu trajni rezultati;

- Pomoć povećanju prepoznatljivosti i vidljivosti umjetnika i stvaraoca koji iskazuju snažnu posvećenost u smislu evropskog programiranja kroz aktivnosti komunikacije i uz strategiju brendiranja, uključujući, kada je to prikladno, stvaranje oznake evropskog kvaliteta. 

Kako bi se postigli prethodno navedeni ciljevi, projekti platforme usmjereni su na sljedeće prioritetne aktivnosti: 

- Promociju mobilnosti i vidljivosti stvaraoca i umjetnika, posebno novih stvaraoca i onih koji nisu međunarodno prepoznati;

- Podsticanje istinski evropskog programiranja kulturnih i umjetničkih aktivnosti kako bi se olakšao pristup nenacionalnim evropskim kulturnim djelima kroz organizovanje međunarodnih gostovanja, dešavanja, izložbi i festivala itd. 

- Sprovođenje komunikacione strategije i strategije brendiranja, uključujući, kada je prikladno, razvoj evropske oznake kvaliteta (ili ekvivalentne aktivnosti na razvoju prepoznatljivosti) kako bi se identifikovali i promovisali članovi platforme koji su pokazali izuzetnu profesionalnu predanost ciljevima platforme sa jedne strane, i ciljevima programa Kreativna Evropa sa druge strane;

- Doprinos većem razvoju publike ekstenzivnom upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija i inovativnih pristupa;

- Osiguravanje vidljivosti evropskih vrijednosti kao i različitih kultura, na taj način stvarajući veću svijest o Evropskoj uniji .

Budući da je ova mjera podrške namijenjena za podsticanje kritičke mase i strukturnih rezultata, samo će ograničeni broj platformi biti podržan radi postizanja ujednačene obuhvaćenosti različitih sektora. Namjera, dakle, nije da se podrže brojne platforme unutar istog sektora. Evaluatori će ovo uzeti u obzir pri procesu evaluacije.  

Koordinaciono tijelo će razviti posebne kriterijume specifične za svaki sektor za predmetnu platformu na osnovu uputstava iz ovog poziva na dostavljanje projekata. Koordinator će se osigurati da svaki član platforme ispunjava skup kriterijuma tokom trajanja aktivnosti i biće odgovoran za izbor novih članova. 

 

Kriterijum prihvatljivosti  

Za potrebe ovog konkursa, platforma obuhvata:

- Koordinaciono tijelo

- Evropske kulturne operatere koji su članovi platforme.

 

Platforma: U trenutku podnošenja aplikacije, platforma, kako bi bila prihvatljiva, sastojaće se od koordinacionog tijela i najmanje 10 evropskih kulturnih operatera koji se nalaze u najmanje 10 različitih zemalja učesnica Programa. Najmanje 5 zemalja mora imati sjedište u zemljama Evropske unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom.

Broj kulturnih operatera može rasti u periodu trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu. 

Koordinaciono tijelo: Platformu mora predstavljati zakonski utvrđen pravni subjekat, koordinaciono tijelo, koji je pravno lice registrovano u jednoj od zemalja učesnica u Programu. 

Koordinaciono tijelo mora biti prikladno da predstavlja članove platforme u bilo kom ugovornom odnosu sa Izvršnom agencijom koji će moći da bude zaključen ukoliko platforma bude izabrana. U tom smislu, koordinacioni subjekat mora imati mogućnost da pruži sve potrebne informacije o svakom članu platforme koje su potrebne za sprovođenje zajedničkih aktivnosti. 

Koordinaciono tijelo biće odgovorno za izbor i praćenje članova platforme te za dodjelu bespovratnih sredstava članovima platforme. U tu svrhu, koordinaciono tijelo će odrediti skup kriterijuma koje moraju ispunjavati članovi platforme. Ti kriterijumi biće navedeni u aplikaciji i biće usklađeni sa ciljevima i prioritetima programa. 

Članovi platforme: Evropski kulturni operateri koji su određeni kao članovi platforme ispunjavaće već kriterijume koji su određeni u prijavi, u vrijeme na koje se platforma odnosi. Članovi su morali u prethodnih dvanaest mjeseci da predstave najmanje 30% novih i mladih umjetnika kako je odredilo koordinaciono tijelo. 

S obzirom na to da je glavni cilj programa pružanje podrške promociji i cirkulaciji novih i mladih umjetnika, ovaj kriterijum će se poštovati tokom cijelog perioda trajanja projekta. Koordinaciono tijelo mora pratiti i garantovati poštovanje kvote od najmanje 30% mladih umjetnika. 

Članovi platforme su preduzeća, udruženja ili organizacije čiji je cilj predstavljanje evropskih umjetnika iz kulturnih i kreativnih sektora, osim onih audiovizuelnih, i njihovih djela. 

Oni moraju da postoje kao pravni subjekti najmanje dvije godine na dan roka za dostavljanje aplikacija i moraju biti u mogućnosti da dokažu svoje postojanje kao pravna lica. 

 

Prihvatljivi projekti: 

- Projekti koji se prijavljuju za okvirni sporazum o partnerstvu moraju uključivati specifičan, mjerljiv i relevantan skup uslova za izbor/praćenje članova platforme te radni plan za aktivnosti platforme uključujući zajedničke aktivnosti između članova platforme koje koordinaciono tijelo treba da sprovede ili olakša tokom cjelokupnog trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu. Skup uslova i kriterijuma te radni plan moraju biti objašnjeni u potpunosti i moraju sadržati detaljne podatke o podnesenom predlogu;

- Projekat koji je obuhvaćen okvirnim sporazumom o partnerstvu mora takođe obuhvatati potpun opis aktivnosti koje će se sprovoditi tokom prve godine. U naredne dvije godine, podnosioci aplikacije koji su odabrani u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu biće pozvani da dostave cjelovit opis aktivnosti za svaku pojedinačnu godinu; 

- Posebna godišnja bespovratna sredstva dodijeljena u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu ne prevazilaze 500 000 EUR. Zatražena sredstva ne mogu predstavljati više od 80% prihvatljivog godišnjeg budžeta. 

Prihvatljive aktivnosti: Što se tiče koordinacionog tijela, prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na: 

- Koordinaciju, praćenje, podsticanje, ocijenjivanje i nadzor aktivnosti članova platforme te aktivnosti povezane sa održivim razvojem platforme, kao što je npr. Izbor novih članova;

- Plan i primjena komunikacione strategije i strategije brendiranja (uključujući, u skladu sa potrebama, i stvaranje oznake evropskog kvaliteta);

- Osiguravanje finansijske podrške trećim stranama (članovima platforme) koje sprovode prihvatljive aktivnosti. 

Osim gorenavedenog, prihvatljive aktivnosti mogu obuhvatiti i aktivnosti na koordinaciji i monitoringu koje vodi koordinaciono tijelo kako bi olakšalo sporovođenje zajedničkih aktivnosti između članova platforme. Ove zajedničke aktivnosti moraju biti povezane sa: 

- Cirkulacijom stvaralaca i umjetnika, posebno novih i mladih talenata, i njihovih djela među članovima platforme; 

- Aktivnostima umrežavanja i uzajamne razmjene znanja sa drugim kulturnim menadžerima koji su članovi platforme radi postizanja ciljeva platforme. 

U pogledu članova platforme, prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na: 

- Podsticanje mobilnosti stvaralaca i umjetnika – posebno onih koji nisu međunarodno prepoznati – kroz podršku jakog evropskog programiranja; 

- Povećavanje promocije i predstavljanje novih i mladih talenata iz drugih zemalja;

- Doprinos većem razvoju publike;

- Doprinos održivim aktivnostima umrežavanja u okviru platformi; 

- Osiguravanje vidljivosti evropskih vrijednosti i različitih kultura čime se stvara veća svijest o Evropskoj uniji.

 

Kriterijumi dodjele sredstava

Prihvatljivi podnosioci aplikacija biće ocijenjeni na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Relevantnost (25 bodova) 

Ovaj kriterijum vrednuje relevantnost platforme za postizanje ciljeva i prioriteta ove mjere a posebno prikladnost skup kriterijuma koji su utvrđeni od strane koordinacionog tijela, kako bi se garantovalo da izabrani članovi mogu da doprinose ciljevima i prioritetima ovog poziva, imaju visoke kulturne profile i posvećeni su promociji vizibiliteta vrijednosti EU. Skup kriterijuma i definicija “novih i mladih umjetnika” biće prilagođena sektoru u okviru kojeg je platforma aktivna. 

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (20 bodova) 

Ovaj kriterijum ocijenjuje način na koji će projekat biti sprovođen u praksi (kvalitet aktivnosti i konačnih rezultata, iskustvo kadra nadležnog za projekte i načine poslovanja), sa posebnim fokusom na način na koji date aktivnosti pomažu efikasnom sprovođenju strategije razvoja publike. 

3. Promocija, komunikacija i strategija brendiranja (30 bodova) 

Ovaj kriterijum vrednuje pristup platforme promociji i komunikaciji aktivnosti članova platforme. Cilj je da se ostvare najveći mogući strukturni rezultati projekta kroz razvoj i primjenu strategije brendiranja kojom se članovi platforme određuju kao visoko kvalitetn kulturni subjekti posvećeni promociji vrijednosti EU i ciljeva Programa. 

4. Kvalitet platforme (20 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje mjeru u kojoj generalna organizacija i koordinacija projekta osigurava efikasno sprovođenje aktivnosti. 

Više informacija o ovom konkursu potražite na ovom linku.