Glavni ciljevi podrške projektima književnog prevođenja su podrška kulturnoj i jezičkoj raznolikosti u okviru EU i u drugim zemljama učesnicama u potprogramu Kultura, promociju transnacionalne cirkulacije visoko kvalitetnih književnih djela, te poboljšavanje pristupa tim književnim djelima u Uniji i izvan nje i sticanje nove publike. 

Prioriteti su sljedeći: 

- Podrška cirkulaciji evropske književnosti u cilju osiguravanja najšire moguće dostupnosti; 

- Podrška promociji evropske književnosti uključujući odgovarajuću upotrebu digitalnih tehnologija i u distribuciji i promociji djela; 

- Dugoročno podsticanje prevodilačke aktivnosti i promociju visoko kvalitetne evropske književnosti. 

Dodatni prioritet ove podrške biće povećavanje profesionalnog profila prevodilaca. Iz tog razloga, izdavači će imati obavezu da uključe biografiju prevodilaca u svakoj prevedenoj knjizi. 

 

Kriterijumi prihvatljivosti 

Prihvatljivi podnosioci zahtjeva: izdavači ili izdavačke kuće sa poslovnim sjedištem u jednoj od zemalja učesnica u potprogramu Kultura, koje su aktivne u izdavačkom sektoru i koje predstavljaju pravno lice najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva. 

Prihvatljivi projekti: U zavisnosti od trajanja, potreba, prirodi i ciljevima projekta, podnosioci zahtjeva moraće da prijave projekat ili pod kategorijom 1 ili kategorijom 2 u nastavku: 

 

Kategorija 1 – Dvogodišnji projekti

Svaki projekat u ovoj kategoriji mora da:

- Traje najviše dvije godine (period prihvatljivosti);

- Bude predmet zahtjeva u kojem se ne traži više od 100 000 EUR koji ne predstavljaju više od 50% prihvatljivog budžeta; 

- Sastoji se od prevoda i promocije (uključujući objavljivanje sažetka prevedenih djela) paketa od 3 do 10 prihvatljivih beletrističkih djela sa prihvatljivih i na prihvatljive jezike;

- Bude zasnovan na strategiji za prevođenje, distribuciju i promociju prevedenih beletrističkih djela. 

 

Kategorija 2 – Okvirni sporazumi o partnerstvu: 

- Prijava za okvirni sporazum o partnerstvu mora da uključi i akcioni plan koji obuhvata ukupan period trajanja sporazuma. Akcioni plan zasniva se na dugoročnoj strategiji za prevođenje, distribuciju i promociju prevedenih paketa beletrističkih djela; 

- projekti obuhvaćeni okvirnim sporazumom o partnerstvu mogu se sastojati od prevoda sa prihvatljivih i na prihvatljive jezike, te promocije paketa od 5 do 10 prihvatljivih beletrističkih djela godišnje. Za sljedeće dvije godine, podnosioci zahtjeva koji su odabrani u sklopu okvirnog programa o partnerstvu biće pozvani da podnesu prijedlog za prevođenje i promociju paketa od pet do deset prihvatljivih djela za svaku pojedinačnu godinu. 

- posebna godišnja bespovratna sredstva dodijeljena u okviru sporazuma o partnerstvu za podršku ne iznose više od 100 000 EUR. Zatražena bespovratna sredstva ne mogu predstavljati više od 50% prihvatljivog godišnjeg budžeta. 

Prihvatljivi jezici: Nezavisno od kategorije finansijske podrške za koju se prijavljuju izdavači ili izdavačke kuće, projekat takođe mora da odgovara sljedećim uslovima koji se odnose na jezike: 

- Izvorni jezik i ciljni jezik moraju da budu “službeno priznati jezici” zemalja koje učestvuju u Programu. Osim toga, izvorni ili ciljni jezik mora biti službeno priznat u jednoj od zemalja Evropske unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom.

- “službeno priznati jezici” su oni koji su tako definisani ustavom ili krovnim zakonom date zemlje; 

- Prevodi sa latinskog i starogrčkog na službeno priznate jezike jedne od zemalja Evropske Unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom, takođe su prihvatljivi;

- Ciljni jezik mora biti maternji jezik prevodioca (osim u slučaju manje rasprostranjenog jezika ukoliko izdavač dostavi prihvatljivo objašnjenje); 

- Prevodi moraju imati prekograničnu dimenziju. Stoga prevođenje nacionalne književnosti s jednog službenog jezika na drugi službeni jezik iste zemlje nije prihvatljivo.

Prihvatljiva djela: Djela u štampanom ili digitalnom formatu (e-knjige) su prihvatljiva ukoliko poštuju druge kriterijume prihvatljivosti. 

- Djela koja se prevode i promovišu moraju da budu beletristička djela visoke književne vrijednosti, nezavisno od žanra, kao što su romani, pripovjetke, dramska djela, poezija, stripovi i djela za djecu;

- Dokumentarna djela nisu prihvatljiva, npr: autobiografije ili biografije ili eseji bez elemenata fikcije; turistički vodiči; djela društvenih nauka (istorija, filozofija, ekonomija itd.) niti djela povezana sa drugim naukama (fizika, matematika itd.); 

- Potrebno je da su sva beletristička djela koja se prevode prethodno bila objavljena; 

- Izvorna beletristička djela moraju biti napisana od strane autora koji su državljani ili rezidenti zemlje koja učestvuje u Programu, uz izuzetak djela napisanih na latinskom i starogrčkom jeziku;

- Beletristička djela ne smiju prethodno biti prevođena na ciljni jezik, osim ako novi prevod ne odgovara jasno procijenjenoj potrebi. U ovom slučaju, aplikanti moraju poštovati ograničenje od pedeset godina od posljednjeg prevoda, objasniti očekivani efekat na nove čitaoce i dostaviti uvjerljivo objašnjenja potrebe za novim prevodima na određeni ciljni jezik.

Prihvatljive aktivnosti: 

• Prevod i objavljivanje beletrističkih djela visoke vrijednoti, nezavisno od književnog žanra, kao što su romani, pripovjetke, dramski tekstovi, poezija, stripovi i djela namjenjena djeci;

• Prevod odlomaka prevedenih beletrističkih djela za kataloge izdavača i izdavačkih kuća kako bi se podstakla prodaja prava ili u Evropi ili šire; 

• Posebna dešavanja i marketing/distribucija organizovani u svrhu promocije prevedenih beletrističkih djela u EU i van EU, uključujući i digitalne promotivne alatke i promociju autora na sajmovi knjiga i književnim festivalima.

Prevodi sa manje korišćenih jezika na engleski, njemački, francuski i španski (kastiljanski) jezik se ohrabruju, budući da mogu doprinijeti većoj cirkulaciji djela. Osim toga, prevod i promocija autora koji su osvojili Nagradu za književnost Evropske unije se takođe ohrabruju. 

 

Kriterijumi dodjele granta

Prihvatljive aplikacije biće vrednovane na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Relevantnost (40 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje način na koji će projekat doprinijeti transnacionalnoj cirkulaciji djela evropske književnosti i poboljšati pristup ovim djelima. 

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (25 bodova) 

Ovaj kriterijum vrednuje način na koji se projekat sprovodi u praksi (kvalitet djela koje se prevodi, iskustvo nadležnog kadra i način poslovanja).

3. Promocija i komunikacija prevedenog paketa (20 bodova) 

Ovaj kriterijum vrednuje na koji način projekat pristupa promovisanju prevedenih djela u Evropi i šire. 

4. Dobitnici Evropske nagrade za književnost (15 bodova)

Jedan bod će automatski biti dodijeljen za svaku knjigu čiji je autor osvojio Evropsku nagradu za književnost, do najviše 10 bodova (jer je najveći broj dostavljenih knjiga 10 po paketu). U slučaju zahtjeva koji se odnosi na okvirne sporazume o partnerstvu, u obzir će se uzeti samo onaj broj prihvatljivih djela koji je predložen za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu, kada se budu dodijeljivali automatski bodovi. 

Više informacija o konkursu možete naći na ovoj stranici.