Glavni ciljevi podrške transnacionalnim kulturnim projektima saradnje su pospješivanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora da djeluju na transnacionalnom i međunarodnom nivou, kao i da promovišu transnacionalnu cirkulaciju kulturnih i umjetničkih djela i transnacionalnu mobilnost djelatnika u kulturi i stvaralaštvu, posebno umjetnika.

Prioriteti u oblasti jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora da djeluju na transnacionalnom nivou su sljedeći:

• Podrška aktivnostima koje kulturnim i kreativnim akterima pružaju potrebno znanje, vještine i sposobnosti koje doprinose jačanju kulturnog i kreativnog sektora, uključujući prilagođavanja digitalnim tehnologijama, ispitivanje inovativnih pristupa razvoju publike i testiranju novih modela poslovanja i upravljanja;

• Podrška aktivnostima koje omogućavaju kulturnim i kreativnim akterima da uspostavljaju međunarodnu saradnju i da internacionalizuju karijeru i aktivnosti u okviru Evropske unije i šire, ukoliko je to moguće na osnovu dugoročnih strategija;

• Podršku jačanju evropskih kulturnih i kreativnih organizacija i međunarodnog umrežavanja kako bi se olakšao pristup prilikama za profesionalni razvoj.

Prioriteti u oblasti promocije transnacionalne cirkulacije djela i mobilnosti su:

• Podrška međunarodnim kulturnim aktivnostima, kao na primjer putujućim izložbama, dešavanjima, razmjenama i festivalima;

• Podrška cirkulaciji evropske književnosti kako bi se osigurao najveći mogući pristup djelima;

• Podrška razvoju publike kako bi se povećalo interesovanje i olakšao pristup evropskim kulturnim i umjetničkim djelima i materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Razvoj publike ima za cilj da pomogne evropskim umjetnicima/kulturnim djelatnicima da njihova djela  dospiju do što više ljudi širom Evropske unije a da se pristup kulturnim djelima proširi i na nedovoljno zastupljene grupe. Takođe, jedan od ciljeva je da se pruži pomoć kulturnim organizacijama da se prilagode potrebama uključivanja publike na nove i inovativne načine, i to u odnosu na postojeću publiku, izgrađivanje nove publike, diversifikaciju ciljnih grupa publike ukljućujući dospijevanje do onih koji u ovom trenutku ne predstavljaju publiku, te poboljšavanje odnosa sa postojećom i budućim publikama. 

Ova mjera ima fleksibilan i interdisciplinaran pristup. Projekti mogu da se fokusiraju na jedan ili više prioriteta sa ove liste i to u jednom ili više kulturnih i kreativnih sektora. 

U zavisnosti od veličine, potreba, prirode, ciljeva i prioriteta projekata, podnosioci zahtjeva biraju da se prijave za jednu od dvije sljedeće kategorije:

1 – Manji projekti saradnje

2 – Veći projekti saradnje

 

Kategorija 1 – Manji projekti saradnje 

Ova kategorija projekata:

- Obuhvata vodećeg partnera i najmanje dvije druge partnerske organizacije koje imaju pravno sjedište u najmanje tri različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, potprogramu Kultura. Vodeći partner na projektu ili jedan od koorganizatora projekta mora biti registrovan u državi članici Evropske unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom.

- Predmet je zahtjeva kojim se ne zahtijeva više od 200.000,00 EUR, što predstavlja najviše 60% prihvatljivog budžeta programa. 

 

Kategorija 2 – Veći projekti saradnje 

Ova kategorija projekata: 

- Obuhvata vodećeg partnera i najmanje pet drugih partnera koji imaju pravno sjedište u najmanje šest različitih zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, potprogramu Kultura. Vodeći partner na projektu ili jedan od koorganizatora projekta mora biti registrovan u državi članici Evropske unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom. 

- Predmet je zahtjeva kojim se ne traži više od 2.000.000,00 EUR, što predstavlja najviše 50% prihvatljivog budžeta projekta. 

Dužina trajanja projekta za obje kategorije projekta (period prihvatljivosti) je najviše 48 mjeseci. 

 

Kriterijumi dodjele granta 

Prihvatljive aplikacije biće ocijenjene na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Relevantnost (30 bodova)

Ovim kriterijumom se ocjenjuje kako će projekat doprinijeti jačanju profesionalizacije sektora i njegovih kapaciteta da djeluje transnacionalno, te pospješivanju transnancionalne cirkulacije kulturnih i kreativnih djela, mobilnosti umjetnika i poboljšavanju pristupa kulturnim i kreativnim djelima.  

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30 bodova) 

Ovim kriterijumom se ocjenjuje kako će projekat biti sproveden u praksi (kvalitet aktivnosti i konačnih rezultata, iskustvo osoblja nadležnog za projekte i načine poslovanja), sa posebnim fokusom na pitanje kako te aktivnosti mogu doprinijeti efikasnoj primijeni strategije za razvoj publike. 

3. Komunikacija i diseminacija (20 bodova) 

Ovim kriterijumom se ocjenjuje na koji način se pristupa obještavanju o aktivnostima i rezultatima projekta te razmjenjivanju znanja i iskustava sa sektorom i na transancionalnom nivou. Cilj je da se maksimizira uticaj rezultata projekta tako da se omogući njihova dostupnost na što širem lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou, te da oni dospiju dalje od onih koji su direktno uključeni u projekat i da imaju uticaj i nakon perioda trajanja samog projekta. 

4. Kvalitet partnerstva (20 bodova) 

Ovim kriterijumom ocijenjuje se u kojoj mjeri generalna organizacija i koordinacija projekta garantuje efikasnu implementaciju aktivnosti, doprinoseći održivosti projekta.

 

Više informacija o konkursu možete pronaći ovdje.