O potprogramu Kultura Kreativne Evrope

Potprogram Kultura ima budžet od 454.8 miliona eura, kojim će se u periodu 2014-2020. pomagati institucijama i organizacijama kulture da djeluju na međunarodnom nivou i promovišu prekograničnu cirkulaciju kulturnih djela i mobilnost kulturnih aktera. Program nudi četiri šeme finansiranja:

Projekti evropske saradnje

Evropske mreže

Evropske platforme

Projekti književnog prevodilaštva

Kulturni i kreativni sektori odražavaju izuzetno bogatu i raznovrsnu kulturnu baštinu u Evropi, i doprinose razvoju našeg društva. Ovi sektori imaju jako važnu ulogu u evropskoj ekonomiji i pomažu ekonomskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta. Kreativna Evropa osmišljena je tako da štiti i promoviše kulturnu i jezičku raznolikost u Evropi, jačanje konkurentnosti ovih sektora i otvaranje novih tržišta, i razvoj novih i animiranje postojećih publika.

 

Opšti ciljevi programa su:

- Podrška međunarodnih aktivnosti evropskih kulturnih i kreativnih sektora;

- Pospješivanje transnacionalne cirkulacije kreativnih djela i pomoć kulturnim operaterima da dođu do novih publika u Evropi i šire;

- Jačanje finansijskog kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora, a posebno malih i srednjih preduzeća i organizacija;

- Promocija transnacionalne saradnje u oblasti razvoja kulturnih politika, u cilju pospješivanja inovacija, razvoja publike i novih poslovnih modela za institucije i organizacije kulturnih i kreativnih sektora. 

 

Prioriteti Potprograma Kultura su:

- Jačanje kapaciteta sektora, kroz podršku aktivnosti koje kulturnim akterima pružaju potrebno znanje i vještine, posebno u odnosu na digitalne tehnologije, ispitivanje novih pristupa u razvoju publike i testiranje novih poslovnih modela;

- Podrška aktivnosti koje kulturnim akterima omogućavaju da internacionalizuju karijere;

- Bolje umrežavanje evropskih institucija i organizacija kulture; 

- Promovisanje transnacionalne cirkulacije djela (međunarodne turneje, manifestacije, putujuće izložbe, promocija književnosti);

- Podrška razvoju publike, kako bi se povećalo interesovanje za evropska kulturna djela.