KREATIVNA EVROPA (2014-2020)

 POTPROGRAM MEDIA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA

EACEA/09/2016: Podrška za distribuciju nenacionalnih evropskih filmova – „Cinema Automatic“ šema (automatska šema)

 

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je podložan:

- dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2016. godinu od strane budžetskog organa

 

1. CILJEVI I OPIS

Ovaj poziv je zasnovan na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014-2020)1.

U okviru konkretnog cilja promovisanja transnacionalnog kretanja evropskog filma, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je sljedeći:

• podrška za bioskopsku distribuciju kroz transnacionalni marketing, brending, distribuciju i izložbe audiovizuelnih djela;

Potprogram MEDIA pruža podršku za sljedeće:

• uspostavljanje sistema podrške za distribuciju nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i sve druge platforme, kao i za međunarodne prodajne aktivnosti, naročito za titlovanje, sinhronizaciju i zvučni opis audiovizuelnih djela.

 

2.    PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Podnosioci prijave moraju biti evropski kinematografski distributeri uključeni u komercijalne aktivnosti osmišljene za privlačenje pažnje široke publike za film u svrhu korišćenja u bioskopima;  i čije aktivnosti doprinose dostizanju gorenavedenih ciljeva.

Podnosioci prijave moraju biti osnovani u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA i biti u vlasništvu, direktno ili većinskim učešćem, državljana iz tih zemalja. 

 

1 Regulativa br 1295/2013, Službeni list Evropske Unije od 20/12/2013 (OJ L347/221) 

Sljedeće države su prihvatljive sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o uspostavljanju programa Kreativna Evropa i ako je Komisija stupila u pregovore sa državom:

- Zemlje članice Evropske unije;

- Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje koriste pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Evropske unije uspostavljenim odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukаmа Sаvjetа za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Evropske unije.

 

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Evrope, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa u ostvarivanju ciljeva Programa.

Agencija može da odabere prijedloge podnosilaca prijava iz država van Evropske unije, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u Programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative. 

 

3.    PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

„Cinema Automatic“ šema (automatska šema) funkcioniše u dvije faze:

- Stvaranje potencijalnih sredstava, proporcionalno broju plaćenih ulaznica prodatih tokom referentnog perioda (2015) za nenacionalni evropske filmove u zemljama koje učestvuju u potprogramu MEDIA, do fiksnog maksimalnog iznosa po filmu i prilagođeno za svaku zemlju,

- Dodatno ulaganje: potencijalna sredstva koja su stvorena na taj način od strane svake kompanije moraju biti reinvestirana u:

Modul 1. koprodukciju nenacionalnih evropskih filmova;

Modul 2.  sticanje prava na distribuciju, na primjer pomoću minimalnih garancija, nenacionalnih evropskih filmova; i/ili

Modul 3. troškove montaže (kopije, sinhronizacija i titlovanje), troškovi promocije i oglašavanja nenacionalnih evropskih filmova.

 

Prijave za dodatno ulaganje moraju biti poslate Agenciji do krajnjeg roka koji je utrvđen u tabeli ispod.

 

 

Modul:

 

Datumi projekta:

 

Rok za predstavljanje projekta dodatnog ulaganja:

 

Period prihvatljivosti troškova:

 

 

1.Koprodukcija

 

Ugovor o produkciji mora biti potpisan najranije 01.08.2016.

 

U roku od 3 mjeseca od potpisivanja ugovora o koprodukciji i ne kasnije od 1.08.2017.

 

01.08.201601.2.2019.

 

2.Minimumalna garancija

 

Ugovor o distribuciji mora biti potpisan najranije 01.08.2016.

 

U roku od 3 mjeseca od potpisivanja ugovora/sporazuma o licenci (memorandum o dogovorenom poslu ili ugovor drugačije forme su takođe prihvatljivi) i ne kasnije

od1.08.2017.

 

01.08.2016 –   01.02.2019.

 

3.Troškovi umnožavanja i oglašavanja

 

Prvo bioskopsko prikazivanje filma u zemlji može biti najranije 01.08.2016. i najkasnje 01.08.2018.

 

Najkasnije na dan prvog prikazivanja filma u zemlji i ne kasnije od 01.08.2017.

 

01.02.2016 –   01.08.2019.

 

Maksimalno trajanje aktivnosti je 30 mjeseci za Module 1 i 2, i 42 mjeseca za Modul 3.

Film mora biti većinski produciran od strane producenta ili producenata iz zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA i stvoren uz značajno učešće profesionalaca iz tih zemalja. Film mora biti igrani film skorijeg datuma, uključujući animirani film  ili dokumentarni, s minimalnim trajanjem od 60 minuta i iz druge zemlje u odnosu na zemlju distribucije.

Film ne smije sadržati alternativni sadržaj (opere, koncerte, predstave i sl.) ili oglašavanje.

Da bi se film smatrao prihvatljivim njegovo prvo autorsko pravo ne smije biti ustanovljeno prije 2012. godine. 

 

4.     KRITERIJUMI DODJELE

Potencijalna sredstva dodijeliće se prihvatljivim evropskih distributerskim kompanijama na osnovu prihoda od ulaznica koje su ostvarili evropski nenacionalni filmovi koje je distribuirao podnosilac prijave u referentnoj godini (2015).

Potencijalna sredstva izračunavaju se na osnovu fiksnog iznosa po prihvatljivom unosu kako je objašnjeno u smjernicama. Ukoliko zbir ostvarenih sredstava prevazilazi 24 miliona eura na osnovu poziva, sva potencijalna sredstva će se smanjiti proporcionalno. Ovo smanjenje neće imati efekat snižavanja iznosa potencijalnih sredstava ispod praga minimalne dostupnosti navedenu u Smjernicama.

 

Podrška će biti u obliku potencijalnih sredstava dostupnih distributerima za dodatna ulaganja u skorašnje nenacionalne evropske filmove.

Potencijalna sredstva mogu se reinvestirati u:

1. Produkciju prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova (tj. filmova koji na datumpodnošenja prijave za dodatna ulaganja još nisu dovršeni);

2. Ispunjavanje minimalnih garancija za distribuciju novih nenacionalnih evropskih filmova; i/ili

3. Pokrivanje troškova distribucije, tj. promocije i oglašavanja novih    nenacionalnih evropskih filmova.

 

5.    BUDŽET

Ukupni dostupni budžet iznosi 20.200.000 eura.

Finansijski doprinos Evropske unije ne može prelaziti 40, 50 ili 60% ukupnih prihvatljivih troškova, u zavisnosti od nacionalnosti filma i teritorije distribucije (vidi Smjernice).

 

6. ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Rokovi za dostavljanje prijava su:

Stvaranje potencijalnih sredstava: 29. april 2016.

Dodatna ulaganja: u okviru krajnjeg roka utvrđenog za svaki modul i do 1. avgusta 2017. 

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 12:00 CET/CEST (podne, po briselskom vremenu) do relevantnog krajnjeg roka, pomoću online prijavnog obrasca. Nijedan drugi način podnošenja prijava neće biti prihvaćen.

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi.

 

7.  POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno s prijavnim obrascima se može naći na sljedećoj internet adresi: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i podnijete na obezbjeđenom e-obrascu.