KREATIVNA EVROPA (2014-2020)

POTPROGRAM MEDIA 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA 

EACEA/16/2016: Podrška filmskim festivalima

 

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je podložan dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu od strane budžetskog organa. 

 

1. CILJEVI I OPIS

Ovo obavještenje o pozivu za dostavljanje prijedloga zasniva se na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta br. 1295/2013 od 11. decembra 2013. godine o uspostavljanju programa podrške za evropski kulturni i kreativni sektor (Kreativna Evropa)1 i ispravci od 27. juna 2014. godine2.

U okviru oblasti promovisanja transnacionalnog kretanja, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je:

• podrška razvoju publike kao sredstvo za stimulisanje zainteresovanosti za evropska audiovizuelna djela kao i unapređenje pristupa istima, naročito kroz promociju, događaje, filmsku pismenost i festivale. 

 

Potprogram MEDIA pruža podršku za sljedeće mjere:

• inicijative podrške koje prezentuju i promovišu raznolikost evropskih audiovizuelnih djela;

• aktivnosti podrške koje su usmjerene na povećanje znanja i zainteresovanosti publike za evropska audiovizuelna djela. 

__________________________

1 Regulativa br. 1295/2013, Službeni list Evropske unije 20.12.2013. (Sl. list L347/221).

2 Objavljeno u Službenom listu Evropske unije 27.6.2014. (Sl. list L 189/260).

 

2. PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

 

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je otvoren za sljedeće subjekte (privatne kompanije, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorne organizacije, fondacije, opštine/gradska vijeća, itd.) osnovane u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA (vidi dolje) i koji su u vlasništvu, direktno ili većinskim učešćem, državljana iz tih zemalja.

Prijave od strane pravnih lica osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja su prihvatljive sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o uspostavljanju programa Kreativna Evropa: 

− Zemlje članice Evropske unije, te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uslove učešća u Programu u skladu s člankom 58. Odluke Savjeta 2001/822/EK;

− Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje koriste pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Evropske unije uspostavljenim odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukаmа Sаvjetа za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

− Zemlje EFTA-e koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

− Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

− Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima definisanim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Evropske unije.

 

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni.

Program omogućava saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Evrope, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa u ostvarivanju ciljeva Programa.

Agencija može da odabere prijedloge podnosilaca prijave iz država van Evropske unije, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative.

(Ažuriranu listu zemalja koje ispunjavaju uslove iz člana 8 Regulative i sa kojima je Komisija započela pregovore možete naći na sljedećem linku: link

Fizička lica se ne mogu prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava.

 

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Samo prijave od strane prihvatljivih subjekata koji organizuju audiovizuelne festivale u zemljama koje učestvuju u potprogramu MEDIA će biti prihvaćene.  

Audiovizuelnim festivalom se smatra događaj: 

• čiji program čine prihvatljivi filmovi (igrani, dokumentarni ili animirani filmovi), koji se prikazuju širokoj javnosti, uključujući sveukupnu javnost, kao i akreditovanim međunarodnim audiovizuelnim stručnjacima i novinarima; 

• koje se održava tokom određenog vremenskog perioda u unaprijed utvrđenom gradu; 

• koje podrazumijeva jasan selekcioni postupak.

 

Najmanje 70% prihvatljivog programa koji se prikazuje publici tokom festivala ILI najmanje 100 dugometražnih filmova (ili 400 kratkih filmova – u slučaju festivala kratkoga filma) mora dolaziti iz zemalja koje učestvuju u Potprogramu MEDIA. Unutar ovoga programa „zemalja Potprograma MEDIA“ mora biti: 

- 50% nenacionalnih filmova; 

- zastupljeno najmanje 15 takvih zemalja.

 

Aktivnosti moraju početi tokom sljedećih perioda:

Datum početka aktivnosti

Period djelovanja

Prijedlozi podnijeti 24.11.2016.

Između 1.5.2017. i 31.10.2017.  

12 mjeseci

Prijedlozi podnijeti 27. aprila 2017.

Između 1.11.2017. i 30.4.2018.  

12 mjeseci

 

Period djelovanja počinje osam mjeseci prije datuma početka aktivnosti i završava se četiri mjeseca nakon ovog datuma. Maksimalno trajanje djelovanja je 12 mjeseci.  

 

4.   KRITERIJUMI ZA DODJELU

Prihvatljive prijave će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterijuma:

Relevantnost (40 bodova)

• aktivnost prema publici i naročito mehanizmi rada na terenu, uključujući upotrebu najnovijih digitalnih tehnologija i alata kao što su društveni mediji, i djelovanja filmske pismenosti projekta

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (20 bodova)

• evropska dimenzija programiranja uključujući kulturološku i geografsku raznolikost

Širenje rezultata projekta, uticaj i održivost (30 bodova)

• veličina publike i uticaj na promociju i cirkulaciju evropskih audiovizuelnih djela (upotreba digitalnih tehnologija i mehanizama za olakšavanje komercijalne ili alternativne distribucije)

Organizacija tima (10 bodova)

• podjela uloga i odgovornosti tima u odnosu prema određenim ciljevima predloženog djelovanja.

 

5. BUDŽET

Ukupni budžet koji je dodijeljen za sufinansiranje projekata procjenjuje se na 2,9 miliona eura.

Finansijski doprinos Evropske unije će uzeti oblik paušalnog iznosa prema broju evropskih filmova u programiranju, između 19.000 eura i 75.000 eura.  

Agencija zadržava pravo da ne distribuira sva raspoloživa sredstva.

 

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Krajnji datumi za podnošenje prijedloga:

- 24.11.2016. do 12.00 podne (podne po briselskom vremenu): za aktivnosti koje počinju između 1.5.2017. i 31.10.2017. godine;

- 27.4.2017. do 12.00 podne (podne po briselskom vremenu): za aktivnosti koje počinju između 1.11.2017. i 30.4.2018. godine. 

Prijedlozi se moraju podnijeti koristeći online prijavni obrazac (e-obrazac). Nijedan drugi način podnošenja prijave neće biti prihvaćen.  

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi elektronski.

Pored toga, potrebno je poštom poslati Agenciji skup obaveznih priloga koji se ne mogu dostaviti online, na sljedeću adresu: 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Creative Europe Programme (2014–2020) 

MEDIA Sub-programme – Reference of Call for Proposals 

Avenue du Bourget 1 

BOUR 03/59 

BE – 1049 Brussels 

Belgium

 

Paket mora sadržati primjerak potvrde o prijemu prijave, priloge u štampanom obliku i CD-Rom ili USB memoriju koji sadrže sve ove dokumente.  

 

7. POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno s prijavnim obrascima se može naći na sljedećoj internet adresi: link 

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i podnijete na obezbjeđenom e-obrascu.