KONKURS: MEDIA PROGRAM - PODRŠKA FILMSKOJ EDUKACIJI 2019 - POZIV EACEA 33/2018

 

U sklopu posebnog cilja promocije transnacionalnog kretanja jedan od prioriteta potprograma MEDIA je:

·   podrška razvoju publike kao načinu za podsticanje interesovanja za i poboljšanje pristupa evropskim audiovizuelnim djelima, posebno putem promocije, događaja, filmske pismenosti i festivala.

 

Potprogram MEDIA pruža podršku za:

· aktivnosti usmjerene na podsticanje filmske pismenosti i boljeg poznavanja evropskih audiovizuelnih djela, te veće interesovanje publike za ista, uključujući audiovizuelnu i kinematografsku baštinu, posebno među mlađom publikom;

·  omogućavanje distribucije evropskih filmova širom svijeta te međunarodnih filmova u Uniji na svim distribucijskim platformama putem međunarodnih programa saradnje u audiovizualnom sektoru.

Podnosilac prijave mora biti konzorcijum pravnih lica (vođa projekta i najmanje 2 partnera) - privatna preduzeća, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorne organizacije, fondacije, opštine itd.) sa sjedištem u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA i u neposrednom ili većinskom vlasništvu državljana tih zemalja.

 

Prijave pravnih lica osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja validne su ako su ispunjeni svi uslovi navedeni u članu 8. Uredbe o osnivanju programa Kreativna Evropa:

-     Države članice EU-a te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uslove učešća u programu u skladu s članom 58. Odluke Vijeća 2001/822/EZ:

-     države pristupnice, države kandidati i potencijalne države kandidati koje ostvaruju korist pretpristupnom strategijom, u skladu s opštim načelima i uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije utvrđenim u okviru odgovarajućih okvirnih sporazuma, odluka Vijeća o pridruživanju ili sličnih sporazuma;

-     države članice EFTA-e koje su članice EEA, u skladu s odredbama Sporazuma o EEA-u;

-     Švajcarska Konfederacija, na temelju bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

-     zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva u skladu s postupcima utvrđenima s tim zemljama prema okvirnim sporazumima kojima se predviđa njihovo učešće u programima Unije.

 

Program je otvoren i za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regije na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regije te na temelju posebnih mehanizama koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regijama.

U sklopu programa dopuštena je saradnja i zajedničko djelovanje sa zemljama koje ne učestvuju u Programu te s međunarodnim organizacijama koje djeluju u kulturnom i kreativnom sektoru, kao što su UNESCO, Savjet Evrope, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, na temelju zajedničkih doprinosa za postizanje ciljeva Programa.

Prijedlozi podnosilaca prijava iz zemalja koje nijesu članice EU-a mogu biti odabrani pod uslovom da su na dan odluke o dodjeli potpisani sporazumi u kojima se određuju mehanizmi za učešće tih zemalja u programu utvrđeni u prethodno navedenoj Uredbi.

(Ažurirani popis zemalja koje ispunjavaju uslove iz člana 8. Uredbe te s kojima je Komisija započela pregovore dostupan je ovdje)

Glavni partner projekta podnosi prijavu u ime svih partnera.

Fizička lica se ne mogu prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava.

 

Aktivnosti: 

Izrada stručnog kataloga evropskih filmova i srodnih pedagoških materijala koji će biti dostupni mladima od 11 do 18 godina koji pohađaju osnovne i srednje škole u zemljama koje učestvuju u potprogramu MEDIA. 

Katalog mora uključivati poznate filmove koji su doprinijeli istoriji evropske filmografije i koji će se upotrebljavati u okviru aktivnosti filmskog obrazovanja.

Katalog mora sadržati najmanje sedam dugometražnih filmova.

Prava na filmove iz kataloga moraju biti stečena na razdoblje od najmanje tri godine i moraju obuhvatati sve zemlje učesnice potprograma MEDIA. Verzije filmova na različitim jezicima (sinhronizacija ili titlovanje) moraju biti dostupne za sve zemlje učesnice programa za većinu filmova u katalogu.

U katalogu se mora poštovati određena raznolikost u smislu:

- nacionalnosti

- jezika

- žanra

- godine produkcije

- teme

- roda.

 

U objavi kataloga trebala bi biti predviđena ambiciozna komunikacijska kampanja kojom će se projekat promovisati u školama i opštoj javnosti.

Aktivnosti će obuhvatati: sticanje prava na upotrebu filmova u obrazovne svrhe, pripremu sinhronizovanih ili titlovanih verzija filmova, pedagoške materijale te distribuciju i promociju projekta u ciljanim školama i opštoj javnosti.

Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje 1. juna 2019. i traje 19 mjeseci. Katalog bi trebao biti spreman i dostupan najkasnije do 30. septembar 2020. Posljednja tri mjeseca sprovođenja aktivnosti trebala bi služiti samo za distribuciju i promociju kataloga u ciljanim školama i široj javnosti.

 

Ocjenjivanje:

Ukupno je moguće dobiti najviše 100 bodova na osnovu sljedećih kriterijuma:

Relevantnost i evropska dodata vrijednost (30 bodova):

Ovim se kriterijumom ocjenjuje relevantnost sadržaja aktivnosti u pogledu ciljeva iz poziva za dostavu prijedloga. Posebno se ocjenjuje relevantnost predloženih filmova u katalogu, mogućnost promocije projekta na evropskom nivou i dopiranje do ciljne publike.

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30 bodova):

Ovim se kriterijumom ocjenjuju ukupni kvalitet i izvodljivost projekta, uključujući obilježja kataloga i pedagoških materijala, strateška upotreba digitalne tehnologije i različitih distribucijskih platformi u svrhu dopiranja do ciljne publike, kao i predloženi model prikazivanja.

Širenje rezultata projekta te uticaj i održivost (20 bodova):

Ovim se kriterijumom ocjenjuju strategije predložene za širenje projekta u ciljanim školama i široj javnosti.

Kvalitet projektnog tima i udruženja (20 bodova):

Ovim se kriterijumom uzima u obzir opseg partnerstva i razmjena znanja unutar partnerstva, kao i distribucija uloga i odgovornosti u pogledu ciljeva mjere.

Ukupni raspoloživi proračun iznosi 1M eura.

Dodijeljeni finansijski doprinos Unije ni u kom slučaju ne smije prekoračiti 80% ukupnih troškova aktivnosti.

 

Prijedlozi moraju biti dostavljeni do 7. marta 2019. u 12:00 sati (podne po briselskom vremenu) putem internet obrasca za prijavu (e-obrazac). Neće biti prihvaćen niti jedan drugi način prijave.

Podnosioci prijava osiguravaju da su predani svi traženi dokumenti koji se spominju u e-obrascima.

 

Cijeli tekst konkursa i obrazac za prijavu mogu se pronaći na sljedećoj web adresi:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2019_en

Prijave moraju ispunjavati sve uslove iz smjernica i biti dostavljene u priloženim e-obrascima.