KREATIVNA EVROPA (2014-2020)

Potprogram MEDIA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA

EACEA 20/2016: Podrška za razvoj pojedinačnih projekata 

 

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je podložan dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu od strane budžetskog organa. 

 

1. CILJEVI I OPIS

Ovo obavještenje zasniva se na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta br. 1295/2013 od 11. decembra 2013. godine o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014-2020) i ispravci od 27. juna 2014. godine1.

U okviru oblasti jačanja kapaciteta audiovizuelnog sektora, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je:

• povećanje kapaciteta audiovizuelnih producenata za razvijanje evropskih projekata s potencijalom cirkulisanja u Uniji i šire i olakšavanje evropskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući one koprodukcuije sa tv emiterima. 

 

Potprogram MEDIA pruža podršku za:

• razvoj evropskih audiovizuelnih djela, naročito filmova i televizijskih djela kao što su igrani filmovi, dokumentarni filmovi, dječiji i animirani filmovi, kao i interaktivna djela kao što su video igrice i multimedija s većim potencijalom za prekograničnu cirkulaciju;

• aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške evropskim audiovizuelnim produkcijskim kućama, naročito nezavisnim produkcijskim kućama, radi olakšanja evropskih i međunarodnih koprodukcija audiovizuelnih djela uključujući televizijska djela.

__________________

1 Objavljeno u Službenom listu Evropske unije 20.12.2013. (Sl. list L347/221) i ispravka 27.6.2014.  (Sl. list L189/260). 

 

 

2. PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Obavještenje o pozivu za dostavljanje prijedloga je usmjereno na evropske kompanije čije aktivnosti doprinose postizanju gorenavedenih ciljeva, naročito nezavisne audiovizuelne produkcijske kuće koje su zakonski osnovane najmanje 12 mjeseci prije datuma podnošenja i koje mogu da dokažu nedavno uspješno djelovanje.

Prijave od strane pravnih lica osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja su prihvatljive sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o uspostavljanju programa Kreativna Evropa, te ako je Komisija započela pregovore s tom državom: 

- Zemlje članice Evropske unije, te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju   uslove učešća u Programu u skladu s članom 58. Odluke Savjeta 2001/822/EC;

- Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje koriste pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije uspostavljenim odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukаmа Sаvjetа za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Evropske unije.

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Evrope, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa u ostvarivanju ciljeva Programa.

Prijedlozi podnosilaca prijava iz država van Evropske unije mogu da budu odabrani, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative. 

 

 

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 

Razvojne aktivnosti za sljedeća audiovizuelna djela su prihvatljive:

- Filmovi, animacije i kreativni dokumentarni filmovi minimalne dužine od 60 minuta primarno namjenjeni za bioskopsko prikazivanje;

- Igrani filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 90 minuta, animacije (pojedinačne ili serije) ukupnog trajanje od minimum 24 minuta i kreativni dokumentarni filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 50 minuta primarno namjenjeni televizijskom prikazivanju.

- Igrani filmovi ukupnog trajanja ili korisničkog iskustva od minimum 90 minuta, animacija ukupnog trajanja ili korisničkog iskustva od minimum 24 minuta i kreativni dokumentarni filmovi ukupnog trajanja ili korisničkog iskustva od minimum 50 minuta primarno namjenjeni digitalnim platformama. Ta se minimalna ograničenja ne primjenjuju na projekte koji predstavljaju korisničko iskustvo u nelinearnom formatu (npr. virtuelna stvarnost).

Digitalna platforma prihvata sljedeće vrste projekata: animirani filmovi, kreativni dokumentarni filmovi i igrani filmovi namijenjeni za više uređaja sa ekranima, interaktivne projekte, linearne i nelinearne web serije i narativne projekte u virtuelnoj stvarnosti.

Poziv za dostavljanje prijedloga ima dva roka. Da bi bila uključena u prvi rok, prijava za podršku mora biti podnešena između datuma objavljivanja Poziva za dostavljanje prijedloga i 17. novembra 2016. godine, 12.00 podne (podne po briselskom vremenu). Da bi bila uključena u drugi rok, prijava za podršku mora biti podnesena između 1. decembra 2016. i 20. aprila 2017. godine, 12.00 podne (podne po briselskom vremenu), datuma zatvaranja Poziva za dostavljanje prijedloga. 

Trajanje projekta je do 30 mjeseci od datuma podnošenja prijava. 

 

4. KRITERIJUMI DODJELE

Bodovi će se dodjeljivati od ukupno 100 bodova na osnovu sljedećeg bodovanja: Relevantnost i evropska dodata vrijednost (50 bodova)

•  Kvalitet projekta i potencijal za evropsku distribuciju  

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (10 bodova)

•  Kvalitet razvojne strategije

Širenje rezultata (diseminacija) projekta (20 bodova)

•  Evropska i međunarodna strategija distribucije i marketinga

Organizacija projektnog tima (10 bodova)

• Podjela uloga i odgovornosti kreativnog tima u odnosu prema određenim ciljevima predložene aktivnosti  

Uticaj i održivost (10 bodova)

•  Kvalitet strategije finansiranja i izvodivost projekta  

 

Dodatni „automatski“ bodovi za:

1) kompaniju podnosioca prijave osnovanu u zemlji s niskim produkcionim kapacitetom  (10 dodatnih bodova)

2) kompaniju podnosioca prijave  osnovanu u zemlji sa srednjim produkcijskim kapacitetom  (5 dodatnih bodova)

3) za projekte koji su konkretno usmjereni na mladu publiku  (5 dodatnih bodova), osim za animirane projekte.

 

5.  BUDŽET

Ukupni budžet koji je raspoloživ je 5.391.319€. Dodjeljeni finansijski doprinos je subvencija.  

Maksimalni finansijski doprinos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat je paušalni iznos od:

• 60.000 eura u slučaju animacije, 

• 25.000 eura u slučaju kreativnog dokumentarnog filma, 

• 50.000 eura u slučaju igranog filma ako je procijenjeni produkcioni budžet jednak/iznad 1.5 miliona eura i paušalni iznos od 30.000 eura ako je procijenjeni produkcijski budžet niži od 1.5 miliona eura.

 

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rokovi za slanje aplikacij su:

17.11.2016. i 20.4.2017. 

 

Prijedlozi moraju biti poslati do 12 sati (podne – briselsko vrijeme), uz korišćenje online aplikacionog obrasca.

Nijedan drugi način podnošenja prijave neće biti prihvaćen.

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi elektronski.

 

7. POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno s prijavnim obrascima se može naći na sljedećoj internet adresi: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i podnijete na obezbjeđenom obrascu.