KREATIVNA EVROPA (2014-2020) 

POTPROGRAM MEDIA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA

EACEA/19/2016:  Podrška za distribuciju nenacionalnih filmova – selektivna šema

 

 

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za prijedloge je podložan 

• dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2017. od strane budžetskog organa.

 

1.     CILJEVI I OPIS

Ovo obavještenje zasniva se na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014-2020)1.

U okviru konkretnog cilja promovisanja nenacionalne distribucije evropskih filmova, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je sljedeći:

• podrška bioskopskoj distribuciji kroz nenacionalni marketing, brending, distribuciju i prikazivanje audiovizuelnih djela;

Potprogram MEDIA pruža podršku za sljedeće:

• uspostavljanje sistema podrške za distribuciju nenacionalnog evropskog filma kroz bioskopsku distribuciju i sve druge platforme, kao i za međunarodne prodajne aktivnosti, naročito za titlovanje, sinhronizaciju i zvučni opis audiovizuelnih djela.

 

2. PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Podnosioci prijave moraju biti evropski kinematografski distributeri uključeni u komercijalne aktivnosti osmišljene da privuku pažnju široke publike filma u svrhu korišćenja u bioskopima i čija aktivnost doprinosi ostvarenju gorenavedenih ciljeva.

1 Regulativa br.  1295/2013, Službeni list Evropske unije od 20.12.2013. (Sl. list L347/221)  i ispravka od 27.6.2014. (Sl. list L189/260) 

Podnosioci prijave moraju biti osnovani u jednoj od država koje učestvuju u potprogramu MEDIA i u vlasništvu direktno ili većinskim učešćem državljana tih zemalja. 

Sljedeće države su prihvatljive sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o osnivanju programa Kreativna Evropa i Komisija započela pregovore sa zemljom: 

 

- Zemlje članice Evropske unije, te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uslove učešća u Programu u skladu s člankom 58. Odluke Savjeta 2001/822/EC;

- Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje koriste pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Evropske unije uspostavljenim odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukаmа Sаvjetа za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Evropske unije.

 

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Evrope, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa u ostvarivanju ciljeva Programa.

Prijedlozi podnosilaca prijava iz država van Evropske unije mogu da budu odabrani, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative. 

 

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Aktivnosti koje će se finansirati su kampanje za distribuciju nenacionalnih evropskih filmova, dostavljene kao dio prihvatljivog grupisanja od minimum 7 prihvatljivih distributera kojim koordinira agent prodaje filma. 

Film mora većinski biti produciran od strane jednog producenta ili više njih ustanovljen u zemljama koje učestvuju u potprogramu MEDIA i napravljen uz značajno učešće profesionalaca iz tih zemalja. Film mora biti novi igrani, animirani ili dokumentarni film koji traje duže od 60 minuta i koji je iz druge zemlje u odnosu na zemlju distribucije.  

 

Film ne smije sadržati alternativni sadržaj (opere, koncerti, predstave i sl.) ili oglašavanje. 

Filmovi iz Njemačke, Španije, Francuske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva moraju  imati maksimalan budžet produkcije od 10 miliona eura.

Da bi film bio prihvatljiv njegovo prvo autorsko pravo ne smije biti ustanovljeno prije 2014. godine.

 

Prikazivanje filma u bioskopu (ne uključujući pretpremijeru ili specijalne projekcije) realizovaće se na predmetnim teritorijama najranije istog dana kada se dostavi i prijedlog i u roku od 18 mjeseci nakon relevantnog krajnjeg roka za dostavljanje prijedloga. 

 

4. KRITERIJUMI DODJELE

Prihvatljivi podnosioci prijave biće ocijenjeni na osnovu sljedećih kriterijuma:

- broj distributera u grupisanju – (1 bod po distributeru);

- broj distributera koji su stvorili potencijalni fond na osnovu posljednjeg poziva za dostavljanje prijedloga automatske distribucije (1 bod po distributeru);

- film produciran u zemlji koja učestvuje u potprogramu MEDIA, izuzev Njemačke, Španije, Francuske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva (2 boda).

Grupisanje distributera koji predstavljaju igrani dječji film sa najvećim brojem bodova biće izabran, bez obzira na rangiranje prijave u cijelom postupku odabira. 

 

5. BUDŽET

Ukupni dostupni budžet iznosi 9.750.000,00 eura.

Finansijski doprinosi poprimiće oblik paušalnog iznosa, zavisno o broju ostvarenih projekcija u prvoj nedjelji prikazivanja, između 2.800 eura i 150.000 eura. 

 

6. ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Rok za slanje prijava je 1. decembar 2016. i 14. jun 2017. godine.

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 12:00 podne (podne, po briselskom vremenu) do relevantnog krajnjeg roka, pomoću online prijavnog obrasca (e-obrazac). Nijedan drugi način dostavljanja prijedloga neće biti prihvaćen.

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi.

Pored toga, potrebno je poštom poslati Agenciji skup obaveznih priloga koji se ne mogu dostaviti online, na sljedeću adresu:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Creative Europe Programme (2014–2020)

MEDIA Sub-programme – SELECTIVE SCHEME Avenue du Bourget 1

BOUR 03/66

BE – 1049 Brussels

Belgim

 

7. POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno sa prijavnim obrascem može se naći na sljedećoj internet stranici: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i dostavljene na obezbjeđenim e-obrascima.