KREATIVNA EVROPA (2014-2020)

 POTPROGRAM MEDIA 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA 

EACEA 23/2016: Podrška za televizijsko programiranje audiovizuelnih evropskih djela 

 

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je podložan dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu od strane budžetskog organa.

 

1. CILJEVI I OPIS

Ovo obavještenje zasniva se na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta br. 1295/2013 od 11. decembra 2013. godine koja se bavi implementacijom programa za podršku evropskom kulturnom i kreativnom sektoru (Kreativna Evropa) i ispravci od 27. juna 2014. godine . 

U okviru posebnog cilja jačanja kapaciteta evropskog audiovizuelnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je:

• povećanje kapaciteta audiovizuelnih operatera za razvijanje evropskih audiovizuelnih djela s potencijalom cirkulisanja u Uniji i šire i olakšavanje evropskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući televizijske emitere.

 

Potprogram MEDIA pruža podršku za sljedeće mjere:

• razvoj evropskih audiovizuelnih djela, naročito filmova i televizijskih djela kao što su igrani filmovi, dokumentarni filmovi, dječiji i animirani filmovi, kao i interaktivna djela kao što su video igrice i multimedija s većim potencijalom za prekograničnu cirkulaciju;

• aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške evropskim audiovizuelnim produkcijskim kućama, naročito nezavisnim produkcijskim kućama, radi olakšavanja evropskih i međunarodnih koprodukcija audiovizuelnih djela uključujući televizijska djela.

 

2. PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Podnosioci prijave moraju biti evropske nezavisne audiovizuelene produkcijske kuće koje su većinski producent djela.

Prijave od strane pravnih lica osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja su prihvatljivi sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o uspostavljanju programa Kreativna Evropa i ako je Komisija stupila u pregovore sa zemljom: 

 

- Zemlje članice Evropske unije, te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uslove učešća u Programu u skladu s člankom 58. Odluke Savjeta 2001/822/EC;

- Zemlje pristupnice, države kandidati i države potencijalni kandidati koje ostvaruju korist od pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i uslovima za učestvovanje tih država u programima Unije utvrđenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukama Savjeta za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Unije.

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Europe, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa ostvarivanju ciljeva Programa.

 

Agencija može da odabere prijedloge podnosilaca prijava iz država van Evropske unije, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative.

 

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 

− IGRANI FILMOVI (POJEDINAČNI ILI SERIJE) UKUPNOG TRAJANJA OD MINIMUM 90 MINUTA, PRIMARNO NAMIJENJENI TELEVIZIJSKOM PRIKAZIVANJU. PRIHVATLJIVI SU I NASTAVCI ILI DRUGA I TREĆA SEZONA POSTOJEĆIH IGRANIH SERIJA. 

− Animirani filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 24 minuta, primarno namijenjeni televizijskom prikazivanju. Nastavci ili druga, treća i naredne sezone postojećih animiranih serija nijesu prihvatljivi.

− Kreativni dokumentarni filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 50 minuta, primarno namijenjeni televizijskom prikazivanju. Nastavci ili druga, treća i naredne sezone postojećih dokumentarnih serija nijesu prihvatljivi.

Djela moraju biti producirana uz značajno učešće profesionalaca koji su državljani/rezidenti zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Djela se moraju podnijeti najkasnije prvog dana snimanja (ili početka animacije za animirane projekte).

U djelu moraju učestvovati najmanje tri emitera iz tri zemlje učesnice potprograma MEDIA. 

Prava prikazivanja dodijeljena emiterima koji učestvuju u produkciji vraćaju se producentu nakon isteka maksimalnog perioda valjanosti licence od:

- 7 godina ako emiter učestvuje u vidu aktivnosti koje prethode prodaji;

- 10 godina ako emiter učestvuje u vidu koprodukcije.

 

Doprinos emitera ne može prelaziti 70% ukupnog finansiranja produkcije.

Minimalno 50% ukupnog procijenjenog budžeta za produkciju mora dolaziti iz zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Minimalno 50% finansiranja ukupnog procijenjenog budžeta produkcije mora biti garantovano iz izvora nezavisnih kompanija (bilo kroz direktno finansiranje bilo putem prethodne prodaje prava).

Maksimalno trajanje projekata je 30 ili 42 (u slučaju serija) mjeseca.

 

4. KRITERIJUMI DODJELE

Bodovi će se dodjeljivati od ukupno 100 bodova na osnovu sljedećeg bodovanja:

Relevantnost i evropska dodata vrijednost (30 bodova):

Potencijal za evropsku i međunarodnu distribuciju projekta.   

 

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30 bodova):

Kvalitet projekta i evropska dimenzija i finansiranje projekta. 

 

Širenje rezultata projekta, uticaj i održivost (30 bodova):

Kvalitet strategije distribucije i marketinga. 

 

Organizacija projektnog tima (10 bodova):

Podjela uloga i odgovornosti produkcije i kreativnog tima. 

 

Kriterijumi automatske dodjele: 

- Projekat je namijenjen mladoj publici (5 dodatnih bodova);

- Kompanija podnosilac prijave osnovana u zemlji s niskim ili srednjim produkcijskim kapacitetom (5 dodatnih bodova)

 

5. BUDŽET 

Ukupni raspoloživi budžet iznosi 12.5 miliona eura. 

Za dramska i animirana djela, dodijeljeni finansijski doprinos ne smije prevazilaziti 500.000 eura ili 12.50% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je niži. 

Samo za prve sezone igranih serija (u koprodukciji produkcijskih kuća iz različitih zemalja učesnica potprograma MEDIA, koje se sastoje od najmanje 6 epizoda i imaju ukupan prihvatljivi budžet za produkciju od najmanje 10 miliona eura), može se zatražiti iznos od najviše 1 milion eura ili 10% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je manji.

Za kreativne dokumentarne filmove, dodijeljeni finansijski doprinos ne smije premašivati 300 000 eura ili 20% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je niži.

 

6. ROK ZA PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 24.11.2016. i 30.5.2017. godine do 12.00 podne (podne po briselskom vremenu) pomoću online prijavnog obrasca (e-obrazac). Nijedan drugi način podnošenja prijave neće biti prihvaćen. 

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi elektronski.

Pored toga, potrebno je poštom poslati Agenciji skup obaveznih priloga koji se ne mogu dostaviti online. 

Paket mora sadržati primjerak potvrde o prijemu prijave, priloge u štampanom obliku i CD-ROM ili USB memoriju koji sadrže sve ove dokumente. 

Adresa na koju se moraju poslati dokumenta:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Creative Europe Programme (2014–2020) 

MEDIA Sub-programme 

Avenue du Bourget 1 

BOUR 3/50 

BE – 1049 Brussels 

Belgium

 

7. POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno s prijavnim obrascima se može naći na sljedećoj internet adresi: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i podnijete na obezbjeđenom e-obrascu.