Kreativna Evropa je najznačajni fond Evropske unije za podršku kulture, umjetnosti i audiovizuelnih djelatnosti, kroz koji se podržavaju: inicijative sektora kulture (promocija prekogranične saradnje, evropskih platformi, umrežavanja i književnog prevodilaštva), inicijative audiovizuelnog sektora (razvoj, distribucija ili pristup audiovizuelnim delima, itd) i intersektorska saradnja. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013 i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kao okvirni program EU za razdoblje od 2014. do 2020. godine, Kreativna Evropa započela je 1. januara 2014. sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom. Program je usmjeren na potrebe kulturnih djelatnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura.