Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila je konkurs za projekte književnog prevodilaštva u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Kroz ovaj konkurs, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju povećanja obima prevođenja i veće dostupnosti prevoda visokokvalitetne evropske književnosti na evropskom i svjetskom tržištu. Shodno tome, osnovni ciljevi programa su sljedeći:

- Podrška kulturnoj i lingvističkoj raznolikosti u Evropskoj uniji i ostalim zemljama učesnicama programa Kreativna Evropa,

- Jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti visokokvalitetnih književnih djela,

- Poboljšanje pristupa pomenutim djelima u okviru EU i šire.

 

Posebni prioriteti konkursa su sljedeći:

- Podrška promociji evropskih prevedenih književnih djela,

- Podsticanje prevođenja sa manje korišćenih jezika na engleski, njemački, francuski i španski (kastiljanski), budući da oni mogu doprinijeti većoj tržišnoj dostupnosti ovih djela,

- Podsticanje prevođenja manje zastupljenih književnih formi (književnost za djecu i mlade, stripovi/ grafički romani, kratke priče i poezija),

- Podsticanje upotrebe digitalnih tehnologija u distribuciji i promociji ovih djela,

- Podsticaj prevođenju djela koja su osvojila Evropsku nagradu za književnost (www.euprizeliterature.eu),

- Izgradnja kapaciteta prevodilaca

 

Prihvatljivi su sljedeći projekti:

- koji traju najviše dvije godine;

- kojima se zahtijeva grant od najviše 100.000,00 eura, što predstavlja najviše 50% prihvatljivog budžeta;

- podrazumijevaju prevod, objavljivanje, distribuciju i promociju 3 do 10 beletrističkih djela, sa i na prihvatljive jezike;            

- zasnovani su na strategiji za prevod, objavljivanje, distribuciju i promociju prevedenih djela.

Prihvatljivi aplikanti moraju biti izdavači ili izdavačke kuće koji su aktivni u izdavačkom sektoru, što će biti demonstrirano dostavljanjem potrebne dokumentacije (npr. statuta), u okviru aplikacije.

Organizacije koje podnose aplikaciju moraju biti pravna lica sa sjedištem u nekoj od zemalja učesnica u programu, koja su registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti, i to najmanje dvije (2) godine prije krajnjeg roka određenog za podnošenje prijava.

 

Prihvatljiva djela su ona koja ispunjavaju sljedeće uslove:

- štampana, elektronska ili audio djela;

- moraju da budu beletristička djela visoke književne vrijednosti, nezavisno od žanra: romani, pripovjetke, dramski tekstovi, poezija, stripovi i književnost za djecu;

- dokumentarna djela nijesu prihvatljiva: npr. autobiografije, biografije ili eseji bez elemenata fikcije; turistički vodiči; djela društvenih nauka (istorija, filosofija, ekonomija itd.), niti djela povezana sa drugim naukama (fizika, matematika itd);

- neophodno je da su beletristička djela koja se prevode prethodno objavljena;

- autori beletrističkih djela koja se prevode moraju biti državljani ili rezidenti neke od zemalja koje učestvuju u Programu, sa izuzetkom djela koja su napisana na latinskom i starogrčkom jeziku;

- beletristička djela ne smiju prethodno biti prevođena na ciljni jezik, osim ako ne postoji jasna potreba za novim prevodom. U ovom slučaju, aplikanti moraju objasniti očekivani efekat na nove čitaoce i dostaviti uvjerljivo objašnjenje potrebe za novim prevodom na određeni ciljni jezik.

Aplikacije se podnose isključivo elektronskim putem, najkasnije do 5. maja 2020. godine u 17.00 časova (CET).

Detaljne uslove konkursa i smjernice za aplikante možete preuzeti ovdje, a instrukcije za konkurisanje na sajtu EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu pri Ministarstvu kulture na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjenih jačanju saradnje u kulturnom i kreativnom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana produžen je do 31. marta 2020. godine u 17 časova.

Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu organizovali su Info dan posvećen programu Kreativna Evropa, s posebnim akcentom na prioritete i ciljeve ovog fonda Evropske unije kojim se podržava sektor kulture, umjetnosti i audiovizuelne djelatnosti. 

Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte kulturne saradnje u zemljama Zapadnog Balkana u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

 

Predloženi projekti moraju biti u skladu sa osnovnim prioritetima konkursa: 

- pospješivanje kulturne prekogranične saradnje između zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske unije;

- jačanje konkurencije u kulturnom i kreativnom sektoru u regionu.

 

Potencijalni aplikanti moraju pripadati nekoj od sljedećih kategorija:

- organizacije ili udruženja koja djeluju u oblasti kulturnih i kreativnih industrija (osim audio-vizuelnog sektora);

- nacionalni savjeti koji se bave kulturnim i kreativnim industrijama (osim AV sektora);

- javne ustanove na lokalnom, regionalnom ili centralnom nivou koje se bave kulturnim i kreativnim industrijama (osim AV sektora).

 

Potencijalni aplikanti moraju biti osnovani u nekoj od zemalja članica Evropske unije i Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija i Crna Gora). Za prijavu projekta je neophodno najmanje pet partnera, pri čemu su najmanje dva iz zemalja članica EU i najmanje dva iz zemalja Zapadnog Balkana. Fizička lica nemaju pravo učešća.

 

Konkurs je otvoren za neprofitne projekte koji traju najmanje 24, a najviše 48 mjeseci.

Projekti koji su predloženi u okviru poziva za evropske projekte saradnje (EACEA 32/2019) nijesu prihvatljivi.

Minimalni iznos granta za predložene projekte je 100.000 eura, a maksimalni 500.000 eura, pri čemu je iznos sufinansiranja EU do 85%.

Rok za dostavljanje prijedloga je 17.03.2020. godine u 17 časova.

Više informacija o konkursu možete pronaći u pozivu i vodiču.

 

Za sve nedoumice i pomoć pri dostavljanju prijedloga projekata možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu u Ministarstvu kulture na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Info dan programa Kreativna Evropa održan je u EU Info centru u Podgorici u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu.