O POTPROGRAMU

Na osnovu Sporazuma s Evropskom unijom o punom učešću u programu Kreativna Evropa, Crna Gora je od 2015. godine članica potprograma MEDIA, koji je namijenjen pružanju finansijske podrške razvoju, distribuciji i promociji evropskih filmova, kao i audiovizuelnoj industriji.

Potprogramom MEDIA podržavaju se djela sa evropskom dimenzijom; njeguju nove tehnologije, omogućava evropskim filmovima i audiovizuelnim djelima (igrani filmovi, tv drame, dokumentarci i novi mediji) pronalaženje novih tržišta izvan nacionalnih i evropskih granica, a takođe finansiraju obuke profesionalaca, šeme razvoja publike, festivali.

Pregled aktuelnih konkursa sa pratećim materijalima (propozicije, vodiči za prijavljivanje i popunjavanje aplikacija), možete pronaći na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu, putem ovog linka, a tekstove u našoj rubrici konkursi.

Prije ispunjavanja prijave, podnosioci su dužni da se registruju na Portalu za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo Evropske komisije, kako bi se dobio tzv. identifikacioni kod, koji će biti zatražen prilikom apliciranja Link.

Aplikacije na engleskom jeziku podnose se na način i do roka koji su naznačeni u tekstu konkursa. Producenti su u obavezi da kopiju prijava dostavljaju i Ministarstvu kulture na e-mail: [email protected] 

KONKURSI

TV PROGRAMIRANJE

KREATIVNA EVROPA (2014-2020)

 POTPROGRAM MEDIA 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA 

EACEA 23/2016: Podrška za televizijsko programiranje audiovizuelnih evropskih djela 

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je podložan dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu od strane budžetskog organa.

1. CILJEVI I OPIS

Ovo obavještenje zasniva se na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta br. 1295/2013 od 11. decembra 2013. godine koja se bavi implementacijom programa za podršku evropskom kulturnom i kreativnom sektoru (Kreativna Evropa) i ispravci od 27. juna 2014. godine . 

U okviru posebnog cilja jačanja kapaciteta evropskog audiovizuelnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je:

• povećanje kapaciteta audiovizuelnih operatera za razvijanje evropskih audiovizuelnih djela s potencijalom cirkulisanja u Uniji i šire i olakšavanje evropskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući televizijske emitere.

Potprogram MEDIA pruža podršku za sljedeće mjere:

• razvoj evropskih audiovizuelnih djela, naročito filmova i televizijskih djela kao što su igrani filmovi, dokumentarni filmovi, dječiji i animirani filmovi, kao i interaktivna djela kao što su video igrice i multimedija s većim potencijalom za prekograničnu cirkulaciju;

• aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške evropskim audiovizuelnim produkcijskim kućama, naročito nezavisnim produkcijskim kućama, radi olakšavanja evropskih i međunarodnih koprodukcija audiovizuelnih djela uključujući televizijska djela.

2. PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Podnosioci prijave moraju biti evropske nezavisne audiovizuelene produkcijske kuće koje su većinski producent djela.

Prijave od strane pravnih lica osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja su prihvatljivi sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o uspostavljanju programa Kreativna Evropa i ako je Komisija stupila u pregovore sa zemljom: 

- Zemlje članice Evropske unije, te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uslove učešća u Programu u skladu s člankom 58. Odluke Savjeta 2001/822/EC;

- Zemlje pristupnice, države kandidati i države potencijalni kandidati koje ostvaruju korist od pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i uslovima za učestvovanje tih država u programima Unije utvrđenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukama Savjeta za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Unije.

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Europe, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa ostvarivanju ciljeva Programa.

Agencija može da odabere prijedloge podnosilaca prijava iz država van Evropske unije, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 

− IGRANI FILMOVI (POJEDINAČNI ILI SERIJE) UKUPNOG TRAJANJA OD MINIMUM 90 MINUTA, PRIMARNO NAMIJENJENI TELEVIZIJSKOM PRIKAZIVANJU. PRIHVATLJIVI SU I NASTAVCI ILI DRUGA I TREĆA SEZONA POSTOJEĆIH IGRANIH SERIJA. 

− Animirani filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 24 minuta, primarno namijenjeni televizijskom prikazivanju. Nastavci ili druga, treća i naredne sezone postojećih animiranih serija nijesu prihvatljivi.

− Kreativni dokumentarni filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 50 minuta, primarno namijenjeni televizijskom prikazivanju. Nastavci ili druga, treća i naredne sezone postojećih dokumentarnih serija nijesu prihvatljivi.

Djela moraju biti producirana uz značajno učešće profesionalaca koji su državljani/rezidenti zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Djela se moraju podnijeti najkasnije prvog dana snimanja (ili početka animacije za animirane projekte).

U djelu moraju učestvovati najmanje tri emitera iz tri zemlje učesnice potprograma MEDIA. 

Prava prikazivanja dodijeljena emiterima koji učestvuju u produkciji vraćaju se producentu nakon isteka maksimalnog perioda valjanosti licence od:

- 7 godina ako emiter učestvuje u vidu aktivnosti koje prethode prodaji;

- 10 godina ako emiter učestvuje u vidu koprodukcije.

Doprinos emitera ne može prelaziti 70% ukupnog finansiranja produkcije.

Minimalno 50% ukupnog procijenjenog budžeta za produkciju mora dolaziti iz zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Minimalno 50% finansiranja ukupnog procijenjenog budžeta produkcije mora biti garantovano iz izvora nezavisnih kompanija (bilo kroz direktno finansiranje bilo putem prethodne prodaje prava).

Maksimalno trajanje projekata je 30 ili 42 (u slučaju serija) mjeseca.

4. KRITERIJUMI DODJELE

Bodovi će se dodjeljivati od ukupno 100 bodova na osnovu sljedećeg bodovanja:

Relevantnost i evropska dodata vrijednost (30 bodova):

Potencijal za evropsku i međunarodnu distribuciju projekta.   

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30 bodova):

Kvalitet projekta i evropska dimenzija i finansiranje projekta. 

Širenje rezultata projekta, uticaj i održivost (30 bodova):

Kvalitet strategije distribucije i marketinga. 

Organizacija projektnog tima (10 bodova):

Podjela uloga i odgovornosti produkcije i kreativnog tima. 

Kriterijumi automatske dodjele: 

- Projekat je namijenjen mladoj publici (5 dodatnih bodova);

- Kompanija podnosilac prijave osnovana u zemlji s niskim ili srednjim produkcijskim kapacitetom (5 dodatnih bodova)

5. BUDŽET 

Ukupni raspoloživi budžet iznosi 12.5 miliona eura. 

Za dramska i animirana djela, dodijeljeni finansijski doprinos ne smije prevazilaziti 500.000 eura ili 12.50% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je niži. 

Samo za prve sezone igranih serija (u koprodukciji produkcijskih kuća iz različitih zemalja učesnica potprograma MEDIA, koje se sastoje od najmanje 6 epizoda i imaju ukupan prihvatljivi budžet za produkciju od najmanje 10 miliona eura), može se zatražiti iznos od najviše 1 milion eura ili 10% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je manji.

Za kreativne dokumentarne filmove, dodijeljeni finansijski doprinos ne smije premašivati 300 000 eura ili 20% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je niži.

6. ROK ZA PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 24.11.2016. i 30.5.2017. godine do 12.00 podne (podne po briselskom vremenu) pomoću online prijavnog obrasca (e-obrazac). Nijedan drugi način podnošenja prijave neće biti prihvaćen. 

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi elektronski.

Pored toga, potrebno je poštom poslati Agenciji skup obaveznih priloga koji se ne mogu dostaviti online. 

Paket mora sadržati primjerak potvrde o prijemu prijave, priloge u štampanom obliku i CD-ROM ili USB memoriju koji sadrže sve ove dokumente. 

Adresa na koju se moraju poslati dokumenta:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Creative Europe Programme (2014–2020) 

MEDIA Sub-programme 

Avenue du Bourget 1 

BOUR 3/50 

BE – 1049 Brussels 

Belgium

7. POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno s prijavnim obrascima se može naći na sljedećoj internet adresi: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i podnijete na obezbjeđenom e-obrascu.

POJEDINAČNI PROJEKTI

KREATIVNA EVROPA (2014-2020)

Potprogram MEDIA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA

EACEA 20/2016: Podrška za razvoj pojedinačnih projekata 

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je podložan dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu od strane budžetskog organa. 

1. CILJEVI I OPIS

Ovo obavještenje zasniva se na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta br. 1295/2013 od 11. decembra 2013. godine o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014-2020) i ispravci od 27. juna 2014. godine1.

U okviru oblasti jačanja kapaciteta audiovizuelnog sektora, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je:

• povećanje kapaciteta audiovizuelnih producenata za razvijanje evropskih projekata s potencijalom cirkulisanja u Uniji i šire i olakšavanje evropskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući one koprodukcuije sa tv emiterima. 

Potprogram MEDIA pruža podršku za:

• razvoj evropskih audiovizuelnih djela, naročito filmova i televizijskih djela kao što su igrani filmovi, dokumentarni filmovi, dječiji i animirani filmovi, kao i interaktivna djela kao što su video igrice i multimedija s većim potencijalom za prekograničnu cirkulaciju;

• aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške evropskim audiovizuelnim produkcijskim kućama, naročito nezavisnim produkcijskim kućama, radi olakšanja evropskih i međunarodnih koprodukcija audiovizuelnih djela uključujući televizijska djela.

__________________

1 Objavljeno u Službenom listu Evropske unije 20.12.2013. (Sl. list L347/221) i ispravka 27.6.2014.  (Sl. list L189/260). 

2. PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Obavještenje o pozivu za dostavljanje prijedloga je usmjereno na evropske kompanije čije aktivnosti doprinose postizanju gorenavedenih ciljeva, naročito nezavisne audiovizuelne produkcijske kuće koje su zakonski osnovane najmanje 12 mjeseci prije datuma podnošenja i koje mogu da dokažu nedavno uspješno djelovanje.

Prijave od strane pravnih lica osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja su prihvatljive sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o uspostavljanju programa Kreativna Evropa, te ako je Komisija započela pregovore s tom državom: 

- Zemlje članice Evropske unije, te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju   uslove učešća u Programu u skladu s članom 58. Odluke Savjeta 2001/822/EC;

- Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje koriste pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije uspostavljenim odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukаmа Sаvjetа za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Evropske unije.

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Evrope, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa u ostvarivanju ciljeva Programa.

Prijedlozi podnosilaca prijava iz država van Evropske unije mogu da budu odabrani, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative. 

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 

Razvojne aktivnosti za sljedeća audiovizuelna djela su prihvatljive:

- Filmovi, animacije i kreativni dokumentarni filmovi minimalne dužine od 60 minuta primarno namjenjeni za bioskopsko prikazivanje;

- Igrani filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 90 minuta, animacije (pojedinačne ili serije) ukupnog trajanje od minimum 24 minuta i kreativni dokumentarni filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 50 minuta primarno namjenjeni televizijskom prikazivanju.

- Igrani filmovi ukupnog trajanja ili korisničkog iskustva od minimum 90 minuta, animacija ukupnog trajanja ili korisničkog iskustva od minimum 24 minuta i kreativni dokumentarni filmovi ukupnog trajanja ili korisničkog iskustva od minimum 50 minuta primarno namjenjeni digitalnim platformama. Ta se minimalna ograničenja ne primjenjuju na projekte koji predstavljaju korisničko iskustvo u nelinearnom formatu (npr. virtuelna stvarnost).

Digitalna platforma prihvata sljedeće vrste projekata: animirani filmovi, kreativni dokumentarni filmovi i igrani filmovi namijenjeni za više uređaja sa ekranima, interaktivne projekte, linearne i nelinearne web serije i narativne projekte u virtuelnoj stvarnosti.

Poziv za dostavljanje prijedloga ima dva roka. Da bi bila uključena u prvi rok, prijava za podršku mora biti podnešena između datuma objavljivanja Poziva za dostavljanje prijedloga i 17. novembra 2016. godine, 12.00 podne (podne po briselskom vremenu). Da bi bila uključena u drugi rok, prijava za podršku mora biti podnesena između 1. decembra 2016. i 20. aprila 2017. godine, 12.00 podne (podne po briselskom vremenu), datuma zatvaranja Poziva za dostavljanje prijedloga. 

Trajanje projekta je do 30 mjeseci od datuma podnošenja prijava. 

4. KRITERIJUMI DODJELE

Bodovi će se dodjeljivati od ukupno 100 bodova na osnovu sljedećeg bodovanja: Relevantnost i evropska dodata vrijednost (50 bodova)

•  Kvalitet projekta i potencijal za evropsku distribuciju  

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (10 bodova)

•  Kvalitet razvojne strategije

Širenje rezultata (diseminacija) projekta (20 bodova)

•  Evropska i međunarodna strategija distribucije i marketinga

Organizacija projektnog tima (10 bodova)

• Podjela uloga i odgovornosti kreativnog tima u odnosu prema određenim ciljevima predložene aktivnosti  

Uticaj i održivost (10 bodova)

•  Kvalitet strategije finansiranja i izvodivost projekta  

Dodatni „automatski“ bodovi za:

1) kompaniju podnosioca prijave osnovanu u zemlji s niskim produkcionim kapacitetom  (10 dodatnih bodova)

2) kompaniju podnosioca prijave  osnovanu u zemlji sa srednjim produkcijskim kapacitetom  (5 dodatnih bodova)

3) za projekte koji su konkretno usmjereni na mladu publiku  (5 dodatnih bodova), osim za animirane projekte.

5.  BUDŽET

Ukupni budžet koji je raspoloživ je 5.391.319€. Dodjeljeni finansijski doprinos je subvencija.  

Maksimalni finansijski doprinos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat je paušalni iznos od:

• 60.000 eura u slučaju animacije, 

• 25.000 eura u slučaju kreativnog dokumentarnog filma, 

• 50.000 eura u slučaju igranog filma ako je procijenjeni produkcioni budžet jednak/iznad 1.5 miliona eura i paušalni iznos od 30.000 eura ako je procijenjeni produkcijski budžet niži od 1.5 miliona eura.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rokovi za slanje aplikacij su:

17.11.2016. i 20.4.2017. 

Prijedlozi moraju biti poslati do 12 sati (podne – briselsko vrijeme), uz korišćenje online aplikacionog obrasca.

Nijedan drugi način podnošenja prijave neće biti prihvaćen.

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi elektronski.

7. POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno s prijavnim obrascima se može naći na sljedećoj internet adresi: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i podnijete na obezbjeđenom obrascu.

DISTRIBUCIJA: AUTOMATSKA ŠEMA

KREATIVNA EVROPA (2014-2020)

 POTPROGRAM MEDIA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA

EACEA/09/2016: Podrška za distribuciju nenacionalnih evropskih filmova – „Cinema Automatic“ šema (automatska šema)

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je podložan:

- dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2016. godinu od strane budžetskog organa

 1. CILJEVI I OPIS

Ovaj poziv je zasnovan na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014-2020)1.

U okviru konkretnog cilja promovisanja transnacionalnog kretanja evropskog filma, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je sljedeći:

 • podrška za bioskopsku distribuciju kroz transnacionalni marketing, brending, distribuciju i izložbe audiovizuelnih djela;

Potprogram MEDIA pruža podršku za sljedeće:

 • uspostavljanje sistema podrške za distribuciju nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i sve druge platforme, kao i za međunarodne prodajne aktivnosti, naročito za titlovanje, sinhronizaciju i zvučni opis audiovizuelnih djela.

 

 1.    PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Podnosioci prijave moraju biti evropski kinematografski distributeri uključeni u komercijalne aktivnosti osmišljene za privlačenje pažnje široke publike za film u svrhu korišćenja u bioskopima;  i čije aktivnosti doprinose dostizanju gorenavedenih ciljeva.

Podnosioci prijave moraju biti osnovani u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA i biti u vlasništvu, direktno ili većinskim učešćem, državljana iz tih zemalja.

 

1 Regulativa br 1295/2013, Službeni list Evropske Unije od 20/12/2013 (OJ L347/221)

Sljedeće države su prihvatljive sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o uspostavljanju programa Kreativna Evropa i ako je Komisija stupila u pregovore sa državom:

- Zemlje članice Evropske unije;

- Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje koriste pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Evropske unije uspostavljenim odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukаmа Sаvjetа za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Evropske unije.

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Evrope, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa u ostvarivanju ciljeva Programa.

Agencija može da odabere prijedloge podnosilaca prijava iz država van Evropske unije, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u Programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative.

 1.    PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

„Cinema Automatic“ šema (automatska šema) funkcioniše u dvije faze:

- Stvaranje potencijalnih sredstava, proporcionalno broju plaćenih ulaznica prodatih tokom referentnog perioda (2015) za nenacionalni evropske filmove u zemljama koje učestvuju u potprogramu MEDIA, do fiksnog maksimalnog iznosa po filmu i prilagođeno za svaku zemlju,

- Dodatno ulaganje: potencijalna sredstva koja su stvorena na taj način od strane svake kompanije moraju biti reinvestirana u:

Modul 1. koprodukciju nenacionalnih evropskih filmova;

Modul 2.  sticanje prava na distribuciju, na primjer pomoću minimalnih garancija, nenacionalnih evropskih filmova; i/ili

Modul 3. troškove montaže (kopije, sinhronizacija i titlovanje), troškovi promocije i oglašavanja nenacionalnih evropskih filmova.

Prijave za dodatno ulaganje moraju biti poslate Agenciji do krajnjeg roka koji je utrvđen u tabeli ispod.

 

 

Modul:

 

Datumi projekta:

 

Rok za predstavljanje projekta dodatnog ulaganja:

 

Period prihvatljivosti troškova:

 

 

1.Koprodukcija

 

Ugovor o produkciji mora biti potpisan najranije 01.08.2016.

 

U roku od 3 mjeseca od potpisivanja ugovora o koprodukciji i ne kasnije od 1.08.2017.

 

01.08.2016  01.2.2019.

 

2.Minimumalna garancija

 

Ugovor o distribuciji mora biti potpisan najranije 01.08.2016.

 

U roku od 3 mjeseca od potpisivanja ugovora/sporazuma o licenci (memorandum o dogovorenom poslu ili ugovor drugačije forme su takođe prihvatljivi) i ne kasnije

od1.08.2017.

 

01.08.2016 –   01.02.2019.

 

3.Troškovi umnožavanja i oglašavanja

 

Prvo bioskopsko prikazivanje filma u zemlji može biti najranije 01.08.2016. i najkasnje 01.08.2018.

 

Najkasnije na dan prvog prikazivanja filma u zemlji i ne kasnije od 01.08.2017.

 

01.02.2016 –   01.08.2019.

Maksimalno trajanje aktivnosti je 30 mjeseci za Module 1 i 2, i 42 mjeseca za Modul 3.

Film mora biti većinski produciran od strane producenta ili producenata iz zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA i stvoren uz značajno učešće profesionalaca iz tih zemalja. Film mora biti igrani film skorijeg datuma, uključujući animirani film  ili dokumentarni, s minimalnim trajanjem od 60 minuta i iz druge zemlje u odnosu na zemlju distribucije.

Film ne smije sadržati alternativni sadržaj (opere, koncerte, predstave i sl.) ili oglašavanje.

Da bi se film smatrao prihvatljivim njegovo prvo autorsko pravo ne smije biti ustanovljeno prije 2012. godine.

 1.     KRITERIJUMI DODJELE

Potencijalna sredstva dodijeliće se prihvatljivim evropskih distributerskim kompanijama na osnovu prihoda od ulaznica koje su ostvarili evropski nenacionalni filmovi koje je distribuirao podnosilac prijave u referentnoj godini (2015).

Potencijalna sredstva izračunavaju se na osnovu fiksnog iznosa po prihvatljivom unosu kako je objašnjeno u smjernicama. Ukoliko zbir ostvarenih sredstava prevazilazi 24 miliona eura na osnovu poziva, sva potencijalna sredstva će se smanjiti proporcionalno. Ovo smanjenje neće imati efekat snižavanja iznosa potencijalnih sredstava ispod praga minimalne dostupnosti navedenu u Smjernicama.

 

Podrška će biti u obliku potencijalnih sredstava dostupnih distributerima za dodatna ulaganja u skorašnje nenacionalne evropske filmove.

Potencijalna sredstva mogu se reinvestirati u:

 1. Produkciju prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova (tj. filmova koji na datumpodnošenja prijave za dodatna ulaganja još nisu dovršeni);
 2. Ispunjavanje minimalnih garancija za distribuciju novih nenacionalnih evropskih filmova; i/ili
 3. Pokrivanje troškova distribucije, tj. promocije i oglašavanja novih    nenacionalnih evropskih filmova.

 

 1.    BUDŽET

Ukupni dostupni budžet iznosi 20.200.000 eura.

Finansijski doprinos Evropske unije ne može prelaziti 40, 50 ili 60% ukupnih prihvatljivih troškova, u zavisnosti od nacionalnosti filma i teritorije distribucije (vidi Smjernice).

 1. ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Rokovi za dostavljanje prijava su:

Stvaranje potencijalnih sredstava: 29. april 2016.

Dodatna ulaganja: u okviru krajnjeg roka utvrđenog za svaki modul i do 1. avgusta 2017.

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 12:00 CET/CEST (podne, po briselskom vremenu) do relevantnog krajnjeg roka, pomoću online prijavnog obrasca. Nijedan drugi način podnošenja prijava neće biti prihvaćen.

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi.

 1.  POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno s prijavnim obrascima se može naći na sljedećoj internet adresi: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i podnijete na obezbjeđenom e-obrascu.

DISTRIBUCIJA: SELEKTIVNA ŠEMA

KREATIVNA EVROPA (2014-2020) 

POTPROGRAM MEDIA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA

EACEA/19/2016:  Podrška za distribuciju nenacionalnih filmova – selektivna šema

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za prijedloge je podložan 

• dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2017. od strane budžetskog organa.

1.     CILJEVI I OPIS

Ovo obavještenje zasniva se na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014-2020)1.

U okviru konkretnog cilja promovisanja nenacionalne distribucije evropskih filmova, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je sljedeći:

• podrška bioskopskoj distribuciji kroz nenacionalni marketing, brending, distribuciju i prikazivanje audiovizuelnih djela;

Potprogram MEDIA pruža podršku za sljedeće:

• uspostavljanje sistema podrške za distribuciju nenacionalnog evropskog filma kroz bioskopsku distribuciju i sve druge platforme, kao i za međunarodne prodajne aktivnosti, naročito za titlovanje, sinhronizaciju i zvučni opis audiovizuelnih djela.

2. PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Podnosioci prijave moraju biti evropski kinematografski distributeri uključeni u komercijalne aktivnosti osmišljene da privuku pažnju široke publike filma u svrhu korišćenja u bioskopima i čija aktivnost doprinosi ostvarenju gorenavedenih ciljeva.

1 Regulativa br.  1295/2013, Službeni list Evropske unije od 20.12.2013. (Sl. list L347/221)  i ispravka od 27.6.2014. (Sl. list L189/260) 

Podnosioci prijave moraju biti osnovani u jednoj od država koje učestvuju u potprogramu MEDIA i u vlasništvu direktno ili većinskim učešćem državljana tih zemalja. 

Sljedeće države su prihvatljive sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o osnivanju programa Kreativna Evropa i Komisija započela pregovore sa zemljom: 

- Zemlje članice Evropske unije, te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uslove učešća u Programu u skladu s člankom 58. Odluke Savjeta 2001/822/EC;

- Zemlje pristupnice, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje koriste pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Evropske unije uspostavljenim odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukаmа Sаvjetа za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Evropske unije.

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Evrope, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa u ostvarivanju ciljeva Programa.

Prijedlozi podnosilaca prijava iz država van Evropske unije mogu da budu odabrani, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative. 

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Aktivnosti koje će se finansirati su kampanje za distribuciju nenacionalnih evropskih filmova, dostavljene kao dio prihvatljivog grupisanja od minimum 7 prihvatljivih distributera kojim koordinira agent prodaje filma. 

Film mora većinski biti produciran od strane jednog producenta ili više njih ustanovljen u zemljama koje učestvuju u potprogramu MEDIA i napravljen uz značajno učešće profesionalaca iz tih zemalja. Film mora biti novi igrani, animirani ili dokumentarni film koji traje duže od 60 minuta i koji je iz druge zemlje u odnosu na zemlju distribucije.  

Film ne smije sadržati alternativni sadržaj (opere, koncerti, predstave i sl.) ili oglašavanje. 

Filmovi iz Njemačke, Španije, Francuske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva moraju  imati maksimalan budžet produkcije od 10 miliona eura.

Da bi film bio prihvatljiv njegovo prvo autorsko pravo ne smije biti ustanovljeno prije 2014. godine.

Prikazivanje filma u bioskopu (ne uključujući pretpremijeru ili specijalne projekcije) realizovaće se na predmetnim teritorijama najranije istog dana kada se dostavi i prijedlog i u roku od 18 mjeseci nakon relevantnog krajnjeg roka za dostavljanje prijedloga. 

4. KRITERIJUMI DODJELE

Prihvatljivi podnosioci prijave biće ocijenjeni na osnovu sljedećih kriterijuma:

- broj distributera u grupisanju – (1 bod po distributeru);

- broj distributera koji su stvorili potencijalni fond na osnovu posljednjeg poziva za dostavljanje prijedloga automatske distribucije (1 bod po distributeru);

- film produciran u zemlji koja učestvuje u potprogramu MEDIA, izuzev Njemačke, Španije, Francuske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva (2 boda).

Grupisanje distributera koji predstavljaju igrani dječji film sa najvećim brojem bodova biće izabran, bez obzira na rangiranje prijave u cijelom postupku odabira. 

5. BUDŽET

Ukupni dostupni budžet iznosi 9.750.000,00 eura.

Finansijski doprinosi poprimiće oblik paušalnog iznosa, zavisno o broju ostvarenih projekcija u prvoj nedjelji prikazivanja, između 2.800 eura i 150.000 eura. 

6. ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Rok za slanje prijava je 1. decembar 2016. i 14. jun 2017. godine.

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 12:00 podne (podne, po briselskom vremenu) do relevantnog krajnjeg roka, pomoću online prijavnog obrasca (e-obrazac). Nijedan drugi način dostavljanja prijedloga neće biti prihvaćen.

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi.

Pored toga, potrebno je poštom poslati Agenciji skup obaveznih priloga koji se ne mogu dostaviti online, na sljedeću adresu:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Creative Europe Programme (2014–2020)

MEDIA Sub-programme – SELECTIVE SCHEME Avenue du Bourget 1

BOUR 03/66

BE – 1049 Brussels

Belgim

7. POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno sa prijavnim obrascem može se naći na sljedećoj internet stranici: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i dostavljene na obezbjeđenim e-obrascima. 

TV PROGRAMIRANJE

KREATIVNA EVROPA (2014-2020)

 POTPROGRAM MEDIA 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA 

EACEA 23/2016: Podrška za televizijsko programiranje audiovizuelnih evropskih djela 

UPOZORENJE:

Ovaj poziv za dostavljanje prijedloga je podložan dostupnosti sredstava nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu od strane budžetskog organa.

1. CILJEVI I OPIS

Ovo obavještenje zasniva se na Regulativi Evropskog parlamenta i Savjeta br. 1295/2013 od 11. decembra 2013. godine koja se bavi implementacijom programa za podršku evropskom kulturnom i kreativnom sektoru (Kreativna Evropa) i ispravci od 27. juna 2014. godine . 

U okviru posebnog cilja jačanja kapaciteta evropskog audiovizuelnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje, jedan od prioriteta potprograma MEDIA je:

• povećanje kapaciteta audiovizuelnih operatera za razvijanje evropskih audiovizuelnih djela s potencijalom cirkulisanja u Uniji i šire i olakšavanje evropskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući televizijske emitere.

Potprogram MEDIA pruža podršku za sljedeće mjere:

• razvoj evropskih audiovizuelnih djela, naročito filmova i televizijskih djela kao što su igrani filmovi, dokumentarni filmovi, dječiji i animirani filmovi, kao i interaktivna djela kao što su video igrice i multimedija s većim potencijalom za prekograničnu cirkulaciju;

• aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške evropskim audiovizuelnim produkcijskim kućama, naročito nezavisnim produkcijskim kućama, radi olakšavanja evropskih i međunarodnih koprodukcija audiovizuelnih djela uključujući televizijska djela.

2. PRIHVATLJIVI PODNOSIOCI PRIJAVE

Podnosioci prijave moraju biti evropske nezavisne audiovizuelene produkcijske kuće koje su većinski producent djela.

Prijave od strane pravnih lica osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja su prihvatljivi sve dok su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Regulative o uspostavljanju programa Kreativna Evropa i ako je Komisija stupila u pregovore sa zemljom: 

- Zemlje članice Evropske unije, te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uslove učešća u Programu u skladu s člankom 58. Odluke Savjeta 2001/822/EC;

- Zemlje pristupnice, države kandidati i države potencijalni kandidati koje ostvaruju korist od pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i uslovima za učestvovanje tih država u programima Unije utvrđenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukama Savjeta za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

- Zemlje EFTA koje su članice EEP, u skladu s odredbama Sporazuma o EEP;

- Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom;

- Zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenim u tim zemljama slijedeći okvirne sporazume koji predviđaju njihovo učešće u programima Unije.

Program će takođe biti otvoren za djelovanja bilateralne ili multilateralne saradnje usmjerena na odabrane zemlje ili regione na osnovu dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regioni i na osnovu posebnih aranžmana koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regionima.

Program dopušta saradnju i zajedničko djelovanje i sa zemljama koje ne učestvuju u Programu i sa međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim djelatnostima kao što su UNESCO, Savjet Europe, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ili Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo na osnovu zajedničkih doprinosa ostvarivanju ciljeva Programa.

Agencija može da odabere prijedloge podnosilaca prijava iz država van Evropske unije, pod uslovom da, na dan odluke o dodjeli, budu potpisani ugovori u kojima se određuju mjere za učešće tih zemalja u programu utvrđenom na osnovu navedene Regulative.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 

− IGRANI FILMOVI (POJEDINAČNI ILI SERIJE) UKUPNOG TRAJANJA OD MINIMUM 90 MINUTA, PRIMARNO NAMIJENJENI TELEVIZIJSKOM PRIKAZIVANJU. PRIHVATLJIVI SU I NASTAVCI ILI DRUGA I TREĆA SEZONA POSTOJEĆIH IGRANIH SERIJA. 

− Animirani filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 24 minuta, primarno namijenjeni televizijskom prikazivanju. Nastavci ili druga, treća i naredne sezone postojećih animiranih serija nijesu prihvatljivi.

− Kreativni dokumentarni filmovi (pojedinačni ili serije) ukupnog trajanja od minimum 50 minuta, primarno namijenjeni televizijskom prikazivanju. Nastavci ili druga, treća i naredne sezone postojećih dokumentarnih serija nijesu prihvatljivi.

Djela moraju biti producirana uz značajno učešće profesionalaca koji su državljani/rezidenti zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Djela se moraju podnijeti najkasnije prvog dana snimanja (ili početka animacije za animirane projekte).

U djelu moraju učestvovati najmanje tri emitera iz tri zemlje učesnice potprograma MEDIA. 

Prava prikazivanja dodijeljena emiterima koji učestvuju u produkciji vraćaju se producentu nakon isteka maksimalnog perioda valjanosti licence od:

- 7 godina ako emiter učestvuje u vidu aktivnosti koje prethode prodaji;

- 10 godina ako emiter učestvuje u vidu koprodukcije.

Doprinos emitera ne može prelaziti 70% ukupnog finansiranja produkcije.

Minimalno 50% ukupnog procijenjenog budžeta za produkciju mora dolaziti iz zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Minimalno 50% finansiranja ukupnog procijenjenog budžeta produkcije mora biti garantovano iz izvora nezavisnih kompanija (bilo kroz direktno finansiranje bilo putem prethodne prodaje prava).

Maksimalno trajanje projekata je 30 ili 42 (u slučaju serija) mjeseca.

4. KRITERIJUMI DODJELE

Bodovi će se dodjeljivati od ukupno 100 bodova na osnovu sljedećeg bodovanja:

Relevantnost i evropska dodata vrijednost (30 bodova):

Potencijal za evropsku i međunarodnu distribuciju projekta.   

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30 bodova):

Kvalitet projekta i evropska dimenzija i finansiranje projekta. 

Širenje rezultata projekta, uticaj i održivost (30 bodova):

Kvalitet strategije distribucije i marketinga. 

Organizacija projektnog tima (10 bodova):

Podjela uloga i odgovornosti produkcije i kreativnog tima. 

Kriterijumi automatske dodjele: 

- Projekat je namijenjen mladoj publici (5 dodatnih bodova);

- Kompanija podnosilac prijave osnovana u zemlji s niskim ili srednjim produkcijskim kapacitetom (5 dodatnih bodova)

5. BUDŽET 

Ukupni raspoloživi budžet iznosi 12.5 miliona eura. 

Za dramska i animirana djela, dodijeljeni finansijski doprinos ne smije prevazilaziti 500.000 eura ili 12.50% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je niži. 

Samo za prve sezone igranih serija (u koprodukciji produkcijskih kuća iz različitih zemalja učesnica potprograma MEDIA, koje se sastoje od najmanje 6 epizoda i imaju ukupan prihvatljivi budžet za produkciju od najmanje 10 miliona eura), može se zatražiti iznos od najviše 1 milion eura ili 10% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je manji.

Za kreativne dokumentarne filmove, dodijeljeni finansijski doprinos ne smije premašivati 300 000 eura ili 20% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god od ta dva iznosa je niži.

6. ROK ZA PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 24.11.2016. i 30.5.2017. godine do 12.00 podne (podne po briselskom vremenu) pomoću online prijavnog obrasca (e-obrazac). Nijedan drugi način podnošenja prijave neće biti prihvaćen. 

Podnosioci prijave moraju obezbijediti da su svi dokumenti koji su traženi i navedeni u e-obrascu priloženi elektronski.

Pored toga, potrebno je poštom poslati Agenciji skup obaveznih priloga koji se ne mogu dostaviti online. 

Paket mora sadržati primjerak potvrde o prijemu prijave, priloge u štampanom obliku i CD-ROM ili USB memoriju koji sadrže sve ove dokumente. 

Adresa na koju se moraju poslati dokumenta:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Creative Europe Programme (2014–2020) 

MEDIA Sub-programme 

Avenue du Bourget 1 

BOUR 3/50 

BE – 1049 Brussels 

Belgium

7. POJEDINOSTI

Cijeli tekst smjernica zajedno s prijavnim obrascima se može naći na sljedećoj internet adresi: link

Prijave moraju biti u skladu sa svim uslovima smjernica i podnijete na obezbjeđenom e-obrascu.