O POTPROGRAMU

O potprogramu Kultura Kreativne Evrope

Potprogram Kultura ima budžet od 454.8 miliona eura, kojim će se u periodu 2014-2020. pomagati institucijama i organizacijama kulture da djeluju na međunarodnom nivou i promovišu prekograničnu cirkulaciju kulturnih djela i mobilnost kulturnih aktera. Program nudi četiri šeme finansiranja:

Projekti evropske saradnje

Evropske mreže

Evropske platforme

Projekti književnog prevodilaštva

Kulturni i kreativni sektori odražavaju izuzetno bogatu i raznovrsnu kulturnu baštinu u Evropi, i doprinose razvoju našeg društva. Ovi sektori imaju jako važnu ulogu u evropskoj ekonomiji i pomažu ekonomskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta. Kreativna Evropa osmišljena je tako da štiti i promoviše kulturnu i jezičku raznolikost u Evropi, jačanje konkurentnosti ovih sektora i otvaranje novih tržišta, i razvoj novih i animiranje postojećih publika.

Opšti ciljevi programa su:

– Podrška međunarodnih aktivnosti evropskih kulturnih i kreativnih sektora;

– Pospješivanje transnacionalne cirkulacije kreativnih djela i pomoć kulturnim operaterima da dođu do novih publika u Evropi i šire;

– Jačanje finansijskog kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora, a posebno malih i srednjih preduzeća i organizacija;

– Promocija transnacionalne saradnje u oblasti razvoja kulturnih politika, u cilju pospješivanja inovacija, razvoja publike i novih poslovnih modela za institucije i organizacije kulturnih i kreativnih sektora. 

Prioriteti Potprograma Kultura su:

– Jačanje kapaciteta sektora, kroz podršku aktivnosti koje kulturnim akterima pružaju potrebno znanje i vještine, posebno u odnosu na digitalne tehnologije, ispitivanje novih pristupa u razvoju publike i testiranje novih poslovnih modela;

– Podrška aktivnosti koje kulturnim akterima omogućavaju da internacionalizuju karijere;

– Bolje umrežavanje evropskih institucija i organizacija kulture; 

– Promovisanje transnacionalne cirkulacije djela (međunarodne turneje, manifestacije, putujuće izložbe, promocija književnosti);

– Podrška razvoju publike, kako bi se povećalo interesovanje za evropska kulturna djela. 

KONKURSI

PROJEKTI SARADNJE

Glavni ciljevi podrške transnacionalnim kulturnim projektima saradnje su pospješivanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora da djeluju na transnacionalnom i međunarodnom nivou, kao i da promovišu transnacionalnu cirkulaciju kulturnih i umjetničkih djela i transnacionalnu mobilnost djelatnika u kulturi i stvaralaštvu, posebno umjetnika.

Prioriteti u oblasti jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora da djeluju na transnacionalnom nivou su sljedeći:

• Podrška aktivnostima koje kulturnim i kreativnim akterima pružaju potrebno znanje, vještine i sposobnosti koje doprinose jačanju kulturnog i kreativnog sektora, uključujući prilagođavanja digitalnim tehnologijama, ispitivanje inovativnih pristupa razvoju publike i testiranju novih modela poslovanja i upravljanja;

• Podrška aktivnostima koje omogućavaju kulturnim i kreativnim akterima da uspostavljaju međunarodnu saradnju i da internacionalizuju karijeru i aktivnosti u okviru Evropske unije i šire, ukoliko je to moguće na osnovu dugoročnih strategija;

• Podršku jačanju evropskih kulturnih i kreativnih organizacija i međunarodnog umrežavanja kako bi se olakšao pristup prilikama za profesionalni razvoj.

Prioriteti u oblasti promocije transnacionalne cirkulacije djela i mobilnosti su:

• Podrška međunarodnim kulturnim aktivnostima, kao na primjer putujućim izložbama, dešavanjima, razmjenama i festivalima;

• Podrška cirkulaciji evropske književnosti kako bi se osigurao najveći mogući pristup djelima;

• Podrška razvoju publike kako bi se povećalo interesovanje i olakšao pristup evropskim kulturnim i umjetničkim djelima i materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Razvoj publike ima za cilj da pomogne evropskim umjetnicima/kulturnim djelatnicima da njihova djela  dospiju do što više ljudi širom Evropske unije a da se pristup kulturnim djelima proširi i na nedovoljno zastupljene grupe. Takođe, jedan od ciljeva je da se pruži pomoć kulturnim organizacijama da se prilagode potrebama uključivanja publike na nove i inovativne načine, i to u odnosu na postojeću publiku, izgrađivanje nove publike, diversifikaciju ciljnih grupa publike ukljućujući dospijevanje do onih koji u ovom trenutku ne predstavljaju publiku, te poboljšavanje odnosa sa postojećom i budućim publikama. 

Ova mjera ima fleksibilan i interdisciplinaran pristup. Projekti mogu da se fokusiraju na jedan ili više prioriteta sa ove liste i to u jednom ili više kulturnih i kreativnih sektora. 

U zavisnosti od veličine, potreba, prirode, ciljeva i prioriteta projekata, podnosioci zahtjeva biraju da se prijave za jednu od dvije sljedeće kategorije:

1 – Manji projekti saradnje

2 – Veći projekti saradnje

Kategorija 1 – Manji projekti saradnje 

Ova kategorija projekata:

- Obuhvata vodećeg partnera i najmanje dvije druge partnerske organizacije koje imaju pravno sjedište u najmanje tri različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, potprogramu Kultura. Vodeći partner na projektu ili jedan od koorganizatora projekta mora biti registrovan u državi članici Evropske unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom.

- Predmet je zahtjeva kojim se ne zahtijeva više od 200.000,00 EUR, što predstavlja najviše 60% prihvatljivog budžeta programa. 

 

Kategorija 2 – Veći projekti saradnje 

Ova kategorija projekata: 

- Obuhvata vodećeg partnera i najmanje pet drugih partnera koji imaju pravno sjedište u najmanje šest različitih zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, potprogramu Kultura. Vodeći partner na projektu ili jedan od koorganizatora projekta mora biti registrovan u državi članici Evropske unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom. 

- Predmet je zahtjeva kojim se ne traži više od 2.000.000,00 EUR, što predstavlja najviše 50% prihvatljivog budžeta projekta. 

Dužina trajanja projekta za obje kategorije projekta (period prihvatljivosti) je najviše 48 mjeseci. 

Kriterijumi dodjele granta 

Prihvatljive aplikacije biće ocijenjene na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Relevantnost (30 bodova)

Ovim kriterijumom se ocjenjuje kako će projekat doprinijeti jačanju profesionalizacije sektora i njegovih kapaciteta da djeluje transnacionalno, te pospješivanju transnancionalne cirkulacije kulturnih i kreativnih djela, mobilnosti umjetnika i poboljšavanju pristupa kulturnim i kreativnim djelima.  

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30 bodova) 

Ovim kriterijumom se ocjenjuje kako će projekat biti sproveden u praksi (kvalitet aktivnosti i konačnih rezultata, iskustvo osoblja nadležnog za projekte i načine poslovanja), sa posebnim fokusom na pitanje kako te aktivnosti mogu doprinijeti efikasnoj primijeni strategije za razvoj publike. 

3. Komunikacija i diseminacija (20 bodova) 

Ovim kriterijumom se ocjenjuje na koji način se pristupa obještavanju o aktivnostima i rezultatima projekta te razmjenjivanju znanja i iskustava sa sektorom i na transancionalnom nivou. Cilj je da se maksimizira uticaj rezultata projekta tako da se omogući njihova dostupnost na što širem lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou, te da oni dospiju dalje od onih koji su direktno uključeni u projekat i da imaju uticaj i nakon perioda trajanja samog projekta. 

4. Kvalitet partnerstva (20 bodova) 

Ovim kriterijumom ocijenjuje se u kojoj mjeri generalna organizacija i koordinacija projekta garantuje efikasnu implementaciju aktivnosti, doprinoseći održivosti projekta.

EVROPSKE MREŽE

U okviru ove mjere nude se bespovratna sredstva za aktivnosti evropskih mreža aktivnih u oblasti kulturnih i kreativnih sektora. To su strukturirane grupe organizacija koje predstavljaju kulturne i kreativne sektore čiji je cilj jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora da djeluju na transnacionalnom i međunarodnom nivou i da se prilagođavaju promjenama u pogledu postizanja opštih ciljeva unaprijeđenja i pospješivanja kulturne i jezičke raznolikosti te jačanja konkurentnosti tih sektora, takođe kroz promociju inovacije. 

Podrška evropskim mrežama namjerava da obezbijedi strukturu za djelatnike u oblasti kulture i stvaralaštva, te će zato biti podržan ograničen broj mreža koje imaju široko pokriće, i to kroz uravnotežen izbor sektora. Biće pozdravljene jače sinergije među već postojećim mrežama kako bi se ojačala njihova organizaciona i finansijska struktura i izbjeglo udvostručavanje napora, tamo gdje je to izvodljivo.  

Prioriteti Programa, koji se odnose na jačanje sposobnosti sektora da djeluje transnacionalno, a na osnovu kojih aplikanti treba da sastavljaju prijave, su sljedeći: 

- Podrška aktivnostima koji kulturnim djelatnicima i umjetnicima pružaju stručno usavršavanje, potrebne vještine i sposobnosti da doprinesu jačanju kulturnog i kreativnog sektora, uključujući prilagođavanje digitalnim tehnologijama, ispitivanje inovativnih metoda za razvoj publike i testiranje novih metoda upravljanja i poslovanja;

- Podrška aktivnostima koji kulturnim djelatnicima omogućavaju da uspostavljaju međunarodnu saradnju i internacionalizuju svoje aktivnosti u Evropskoj uniji i šire, kada je to moguće na osnovu dugoročnih strategija;

- Podrška jačanju evropskih kulturnih i umjetničkih organizacija i međunarodnog umrežavanja kako bi se olakšalo pronalaženje novih profesionalnih prilika. 

Evropske mreže koje obuhvataju isključivo audiovizuelne industrije i/ili aktivnosti koje su već obuhvaćene potprogramom MEDIA nijesu prihvatljive, jer se utvrđenim potrebama za jačanjem kapaciteta u okviru audiovizuelnog sektora pristupa na različit način u potprogramu MEDIA; međutim, evropske mreže koje se sastoje prevashodno od sektora različitih od audiovizuelnog, ali uključuju i predstavnike audiovizuelnog sektora, smatraće se prihvatljivim. 

Evropske mreže treba da se se sastoje od najmanje petnaest (15) organizacija članica (ne fizičkih lica) sa pravnim sjedištem u najmanje deset različitih zemalja koje učestvuju u programu. Najmanje pet organizacija članica mora imati pravno sjedište u pet različitih zemalja koje su članice Evropske unije, ili su države EFTA ili Švajcarska Konfederacija ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom.

Evropske mreže koje su pravni subjekti najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje prijava i koje mogu dokazati svoje postojanje kao pravni subjekti; U slučaju mreže koja je nedavno uspostavljena kao rezultat konzorcijuma ili spajanja već postojećih mreža, prema ovom kriterijumu biće ocijenjena svaka pojedinačna mreža koja je obuhvaćena novonastalim pravnim subjektom.

Prihvatljivi projekti

- Prijava za okvirni sporazum o partnerstvu mora uključiti akcioni plan koji se odnosi na ukupno trajanje sporazuma.

- Projekti koji su pokriveni okvirnim sporazumom o partnerstvu moraju da sadrže takođe potpun opis aktivnosti koje će biti sprovedene tokom prve godine. Za dvije sljedeće godine, izabrani aplikanti u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu biće pozvani da dostave potpuni opis aktivnosti za svaku pojedinačnu godinu. 

- Posebna godišja bespovratna sredstva dodijeljena u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu nisu viša od 250 000 EUR. Zatražena bespovratna sredstva ne mogu iznositi više od 80% prihvatljivog godišnjeg budžeta. 

Kriterijumi dodjele granta 

Prihvatljive aplikacije biće ocijenjene na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Relevantnost (30 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje način na koji aktivnosti mreža doprinose jačanju profesionalizacije sektora i sposobnosti da djeluje na transnacionalnom nivou, promovišući transnacionalnu cirkulaciju kulturnih i umjetničkih djela i mobilnost umjetnika, te poboljšavajući pristup kulturnim i umjetničkim djelima. 

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (25 bodova) 

Ovaj kriterijum ocijenjuje način na koji će projekat biti sprovođen u praksi (kvalitet aktivnosti i konačnih rezultata, iskustvo osoblja nadležnog za projekte i načine poslovanja).

3. Komunikacija i diseminacija (15 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje način na koji mreže pristupaju komunikaciji aktivnosti i rezultata, te razmjeni znanja i iskustava u okviru sektora i na transnacionalnom nivou. Cilj je da se maksimizira uticaj rezultata projekta tako da se omogući njihova dostupnost na što širem lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou, te da oni dospiju dalje od onih koji su direktno uključeni u projekat i da imaju uticaj i nakon perioda trajanja samog projekta.

4. Kvalitet evropskih mreža (30 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje koliko je široko područje pokrivenosti mreže i načine na koje će garantovati da se aktivnosti mogu sprovoditi a njihovi rezultati uticati i na druge koji nisu članovi mreže. 

EVROPSKE PLATFORME

Ova mjera nudi podršku kulturnim i kreativnim sektorima čiji su ciljevi: 

- Podrška razvoju mladih talenata i podsticanje transnacionalne mobilnosti kulturnih i kreativnih aktera te cirkulacija umjetničkih djela, uz potencijal da se ostvari širok uticaj na kulturne i kreativne sektore i postignu trajni rezultati;

- Pomoć povećanju prepoznatljivosti i vidljivosti umjetnika i stvaraoca koji iskazuju snažnu posvećenost u smislu evropskog programiranja kroz aktivnosti komunikacije i uz strategiju brendiranja, uključujući, kada je to prikladno, stvaranje oznake evropskog kvaliteta. 

Kako bi se postigli prethodno navedeni ciljevi, projekti platforme usmjereni su na sljedeće prioritetne aktivnosti: 

- Promociju mobilnosti i vidljivosti stvaraoca i umjetnika, posebno novih stvaraoca i onih koji nisu međunarodno prepoznati;

- Podsticanje istinski evropskog programiranja kulturnih i umjetničkih aktivnosti kako bi se olakšao pristup nenacionalnim evropskim kulturnim djelima kroz organizovanje međunarodnih gostovanja, dešavanja, izložbi i festivala itd. 

- Sprovođenje komunikacione strategije i strategije brendiranja, uključujući, kada je prikladno, razvoj evropske oznake kvaliteta (ili ekvivalentne aktivnosti na razvoju prepoznatljivosti) kako bi se identifikovali i promovisali članovi platforme koji su pokazali izuzetnu profesionalnu predanost ciljevima platforme sa jedne strane, i ciljevima programa Kreativna Evropa sa druge strane;

- Doprinos većem razvoju publike ekstenzivnom upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija i inovativnih pristupa;

- Osiguravanje vidljivosti evropskih vrijednosti kao i različitih kultura, na taj način stvarajući veću svijest o Evropskoj uniji .

Budući da je ova mjera podrške namijenjena za podsticanje kritičke mase i strukturnih rezultata, samo će ograničeni broj platformi biti podržan radi postizanja ujednačene obuhvaćenosti različitih sektora. Namjera, dakle, nije da se podrže brojne platforme unutar istog sektora. Evaluatori će ovo uzeti u obzir pri procesu evaluacije.  

Koordinaciono tijelo će razviti posebne kriterijume specifične za svaki sektor za predmetnu platformu na osnovu uputstava iz ovog poziva na dostavljanje projekata. Koordinator će se osigurati da svaki član platforme ispunjava skup kriterijuma tokom trajanja aktivnosti i biće odgovoran za izbor novih članova. 

Kriterijum prihvatljivosti  

Za potrebe ovog konkursa, platforma obuhvata:

- Koordinaciono tijelo

- Evropske kulturne operatere koji su članovi platforme.

Platforma: U trenutku podnošenja aplikacije, platforma, kako bi bila prihvatljiva, sastojaće se od koordinacionog tijela i najmanje 10 evropskih kulturnih operatera koji se nalaze u najmanje 10 različitih zemalja učesnica Programa. Najmanje 5 zemalja mora imati sjedište u zemljama Evropske unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom.

Broj kulturnih operatera može rasti u periodu trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu. 

Koordinaciono tijelo: Platformu mora predstavljati zakonski utvrđen pravni subjekat, koordinaciono tijelo, koji je pravno lice registrovano u jednoj od zemalja učesnica u Programu. 

Koordinaciono tijelo mora biti prikladno da predstavlja članove platforme u bilo kom ugovornom odnosu sa Izvršnom agencijom koji će moći da bude zaključen ukoliko platforma bude izabrana. U tom smislu, koordinacioni subjekat mora imati mogućnost da pruži sve potrebne informacije o svakom članu platforme koje su potrebne za sprovođenje zajedničkih aktivnosti. 

Koordinaciono tijelo biće odgovorno za izbor i praćenje članova platforme te za dodjelu bespovratnih sredstava članovima platforme. U tu svrhu, koordinaciono tijelo će odrediti skup kriterijuma koje moraju ispunjavati članovi platforme. Ti kriterijumi biće navedeni u aplikaciji i biće usklađeni sa ciljevima i prioritetima programa. 

Članovi platforme: Evropski kulturni operateri koji su određeni kao članovi platforme ispunjavaće već kriterijume koji su određeni u prijavi, u vrijeme na koje se platforma odnosi. Članovi su morali u prethodnih dvanaest mjeseci da predstave najmanje 30% novih i mladih umjetnika kako je odredilo koordinaciono tijelo. 

S obzirom na to da je glavni cilj programa pružanje podrške promociji i cirkulaciji novih i mladih umjetnika, ovaj kriterijum će se poštovati tokom cijelog perioda trajanja projekta. Koordinaciono tijelo mora pratiti i garantovati poštovanje kvote od najmanje 30% mladih umjetnika. 

Članovi platforme su preduzeća, udruženja ili organizacije čiji je cilj predstavljanje evropskih umjetnika iz kulturnih i kreativnih sektora, osim onih audiovizuelnih, i njihovih djela. 

Oni moraju da postoje kao pravni subjekti najmanje dvije godine na dan roka za dostavljanje aplikacija i moraju biti u mogućnosti da dokažu svoje postojanje kao pravna lica. 

Prihvatljivi projekti: 

- Projekti koji se prijavljuju za okvirni sporazum o partnerstvu moraju uključivati specifičan, mjerljiv i relevantan skup uslova za izbor/praćenje članova platforme te radni plan za aktivnosti platforme uključujući zajedničke aktivnosti između članova platforme koje koordinaciono tijelo treba da sprovede ili olakša tokom cjelokupnog trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu. Skup uslova i kriterijuma te radni plan moraju biti objašnjeni u potpunosti i moraju sadržati detaljne podatke o podnesenom predlogu;

- Projekat koji je obuhvaćen okvirnim sporazumom o partnerstvu mora takođe obuhvatati potpun opis aktivnosti koje će se sprovoditi tokom prve godine. U naredne dvije godine, podnosioci aplikacije koji su odabrani u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu biće pozvani da dostave cjelovit opis aktivnosti za svaku pojedinačnu godinu; 

- Posebna godišnja bespovratna sredstva dodijeljena u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu ne prevazilaze 500 000 EUR. Zatražena sredstva ne mogu predstavljati više od 80% prihvatljivog godišnjeg budžeta. 

Prihvatljive aktivnosti: Što se tiče koordinacionog tijela, prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na: 

- Koordinaciju, praćenje, podsticanje, ocijenjivanje i nadzor aktivnosti članova platforme te aktivnosti povezane sa održivim razvojem platforme, kao što je npr. Izbor novih članova;

- Plan i primjena komunikacione strategije i strategije brendiranja (uključujući, u skladu sa potrebama, i stvaranje oznake evropskog kvaliteta);

- Osiguravanje finansijske podrške trećim stranama (članovima platforme) koje sprovode prihvatljive aktivnosti. 

Osim gorenavedenog, prihvatljive aktivnosti mogu obuhvatiti i aktivnosti na koordinaciji i monitoringu koje vodi koordinaciono tijelo kako bi olakšalo sporovođenje zajedničkih aktivnosti između članova platforme. Ove zajedničke aktivnosti moraju biti povezane sa: 

- Cirkulacijom stvaralaca i umjetnika, posebno novih i mladih talenata, i njihovih djela među članovima platforme; 

- Aktivnostima umrežavanja i uzajamne razmjene znanja sa drugim kulturnim menadžerima koji su članovi platforme radi postizanja ciljeva platforme. 

U pogledu članova platforme, prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na: 

- Podsticanje mobilnosti stvaralaca i umjetnika – posebno onih koji nisu međunarodno prepoznati – kroz podršku jakog evropskog programiranja; 

- Povećavanje promocije i predstavljanje novih i mladih talenata iz drugih zemalja;

- Doprinos većem razvoju publike;

- Doprinos održivim aktivnostima umrežavanja u okviru platformi; 

- Osiguravanje vidljivosti evropskih vrijednosti i različitih kultura čime se stvara veća svijest o Evropskoj uniji.

Kriterijumi dodjele sredstava

Prihvatljivi podnosioci aplikacija biće ocijenjeni na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Relevantnost (25 bodova) 

Ovaj kriterijum vrednuje relevantnost platforme za postizanje ciljeva i prioriteta ove mjere a posebno prikladnost skup kriterijuma koji su utvrđeni od strane koordinacionog tijela, kako bi se garantovalo da izabrani članovi mogu da doprinose ciljevima i prioritetima ovog poziva, imaju visoke kulturne profile i posvećeni su promociji vizibiliteta vrijednosti EU. Skup kriterijuma i definicija “novih i mladih umjetnika” biće prilagođena sektoru u okviru kojeg je platforma aktivna. 

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (20 bodova) 

Ovaj kriterijum ocijenjuje način na koji će projekat biti sprovođen u praksi (kvalitet aktivnosti i konačnih rezultata, iskustvo kadra nadležnog za projekte i načine poslovanja), sa posebnim fokusom na način na koji date aktivnosti pomažu efikasnom sprovođenju strategije razvoja publike. 

3. Promocija, komunikacija i strategija brendiranja (30 bodova) 

Ovaj kriterijum vrednuje pristup platforme promociji i komunikaciji aktivnosti članova platforme. Cilj je da se ostvare najveći mogući strukturni rezultati projekta kroz razvoj i primjenu strategije brendiranja kojom se članovi platforme određuju kao visoko kvalitetn kulturni subjekti posvećeni promociji vrijednosti EU i ciljeva Programa. 

4. Kvalitet platforme (20 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje mjeru u kojoj generalna organizacija i koordinacija projekta osigurava efikasno sprovođenje aktivnosti. 

KNJIŽEVNO PREVODILAŠTVO

Glavni ciljevi podrške projektima književnog prevođenja su podrška kulturnoj i jezičkoj raznolikosti u okviru EU i u drugim zemljama učesnicama u potprogramu Kultura, promociju transnacionalne cirkulacije visoko kvalitetnih književnih djela, te poboljšavanje pristupa tim književnim djelima u Uniji i izvan nje i sticanje nove publike. 

Prioriteti su sljedeći: 

- Podrška cirkulaciji evropske književnosti u cilju osiguravanja najšire moguće dostupnosti; 

- Podrška promociji evropske književnosti uključujući odgovarajuću upotrebu digitalnih tehnologija i u distribuciji i promociji djela; 

- Dugoročno podsticanje prevodilačke aktivnosti i promociju visoko kvalitetne evropske književnosti. 

Dodatni prioritet ove podrške biće povećavanje profesionalnog profila prevodilaca. Iz tog razloga, izdavači će imati obavezu da uključe biografiju prevodilaca u svakoj prevedenoj knjizi. 

Kriterijumi prihvatljivosti 

Prihvatljivi podnosioci zahtjeva: izdavači ili izdavačke kuće sa poslovnim sjedištem u jednoj od zemalja učesnica u potprogramu Kultura, koje su aktivne u izdavačkom sektoru i koje predstavljaju pravno lice najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva. 

Prihvatljivi projekti: U zavisnosti od trajanja, potreba, prirodi i ciljevima projekta, podnosioci zahtjeva moraće da prijave projekat ili pod kategorijom 1 ili kategorijom 2 u nastavku: 

Kategorija 1 – Dvogodišnji projekti

Svaki projekat u ovoj kategoriji mora da:

- Traje najviše dvije godine (period prihvatljivosti);

- Bude predmet zahtjeva u kojem se ne traži više od 100 000 EUR koji ne predstavljaju više od 50% prihvatljivog budžeta; 

- Sastoji se od prevoda i promocije (uključujući objavljivanje sažetka prevedenih djela) paketa od 3 do 10 prihvatljivih beletrističkih djela sa prihvatljivih i na prihvatljive jezike;

- Bude zasnovan na strategiji za prevođenje, distribuciju i promociju prevedenih beletrističkih djela. 

Kategorija 2 – Okvirni sporazumi o partnerstvu: 

- Prijava za okvirni sporazum o partnerstvu mora da uključi i akcioni plan koji obuhvata ukupan period trajanja sporazuma. Akcioni plan zasniva se na dugoročnoj strategiji za prevođenje, distribuciju i promociju prevedenih paketa beletrističkih djela; 

- projekti obuhvaćeni okvirnim sporazumom o partnerstvu mogu se sastojati od prevoda sa prihvatljivih i na prihvatljive jezike, te promocije paketa od 5 do 10 prihvatljivih beletrističkih djela godišnje. Za sljedeće dvije godine, podnosioci zahtjeva koji su odabrani u sklopu okvirnog programa o partnerstvu biće pozvani da podnesu prijedlog za prevođenje i promociju paketa od pet do deset prihvatljivih djela za svaku pojedinačnu godinu. 

- posebna godišnja bespovratna sredstva dodijeljena u okviru sporazuma o partnerstvu za podršku ne iznose više od 100 000 EUR. Zatražena bespovratna sredstva ne mogu predstavljati više od 50% prihvatljivog godišnjeg budžeta. 

Prihvatljivi jezici: Nezavisno od kategorije finansijske podrške za koju se prijavljuju izdavači ili izdavačke kuće, projekat takođe mora da odgovara sljedećim uslovima koji se odnose na jezike: 

- Izvorni jezik i ciljni jezik moraju da budu “službeno priznati jezici” zemalja koje učestvuju u Programu. Osim toga, izvorni ili ciljni jezik mora biti službeno priznat u jednoj od zemalja Evropske unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom.

- “službeno priznati jezici” su oni koji su tako definisani ustavom ili krovnim zakonom date zemlje; 

- Prevodi sa latinskog i starogrčkog na službeno priznate jezike jedne od zemalja Evropske Unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću sa Evropskom komisijom, takođe su prihvatljivi;

- Ciljni jezik mora biti maternji jezik prevodioca (osim u slučaju manje rasprostranjenog jezika ukoliko izdavač dostavi prihvatljivo objašnjenje); 

- Prevodi moraju imati prekograničnu dimenziju. Stoga prevođenje nacionalne književnosti s jednog službenog jezika na drugi službeni jezik iste zemlje nije prihvatljivo.

Prihvatljiva djela: Djela u štampanom ili digitalnom formatu (e-knjige) su prihvatljiva ukoliko poštuju druge kriterijume prihvatljivosti. 

- Djela koja se prevode i promovišu moraju da budu beletristička djela visoke književne vrijednosti, nezavisno od žanra, kao što su romani, pripovjetke, dramska djela, poezija, stripovi i djela za djecu;

- Dokumentarna djela nisu prihvatljiva, npr: autobiografije ili biografije ili eseji bez elemenata fikcije; turistički vodiči; djela društvenih nauka (istorija, filozofija, ekonomija itd.) niti djela povezana sa drugim naukama (fizika, matematika itd.); 

- Potrebno je da su sva beletristička djela koja se prevode prethodno bila objavljena; 

- Izvorna beletristička djela moraju biti napisana od strane autora koji su državljani ili rezidenti zemlje koja učestvuje u Programu, uz izuzetak djela napisanih na latinskom i starogrčkom jeziku;

- Beletristička djela ne smiju prethodno biti prevođena na ciljni jezik, osim ako novi prevod ne odgovara jasno procijenjenoj potrebi. U ovom slučaju, aplikanti moraju poštovati ograničenje od pedeset godina od posljednjeg prevoda, objasniti očekivani efekat na nove čitaoce i dostaviti uvjerljivo objašnjenja potrebe za novim prevodima na određeni ciljni jezik.

Prihvatljive aktivnosti: 

• Prevod i objavljivanje beletrističkih djela visoke vrijednoti, nezavisno od književnog žanra, kao što su romani, pripovjetke, dramski tekstovi, poezija, stripovi i djela namjenjena djeci;

• Prevod odlomaka prevedenih beletrističkih djela za kataloge izdavača i izdavačkih kuća kako bi se podstakla prodaja prava ili u Evropi ili šire; 

• Posebna dešavanja i marketing/distribucija organizovani u svrhu promocije prevedenih beletrističkih djela u EU i van EU, uključujući i digitalne promotivne alatke i promociju autora na sajmovi knjiga i književnim festivalima.

Prevodi sa manje korišćenih jezika na engleski, njemački, francuski i španski (kastiljanski) jezik se ohrabruju, budući da mogu doprinijeti većoj cirkulaciji djela. Osim toga, prevod i promocija autora koji su osvojili Nagradu za književnost Evropske unije se takođe ohrabruju. 

Kriterijumi dodjele granta

Prihvatljive aplikacije biće vrednovane na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Relevantnost (40 bodova)

Ovaj kriterijum vrednuje način na koji će projekat doprinijeti transnacionalnoj cirkulaciji djela evropske književnosti i poboljšati pristup ovim djelima. 

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (25 bodova) 

Ovaj kriterijum vrednuje način na koji se projekat sprovodi u praksi (kvalitet djela koje se prevodi, iskustvo nadležnog kadra i način poslovanja).

3. Promocija i komunikacija prevedenog paketa (20 bodova) 

Ovaj kriterijum vrednuje na koji način projekat pristupa promovisanju prevedenih djela u Evropi i šire. 

4. Dobitnici Evropske nagrade za književnost (15 bodova)

Jedan bod će automatski biti dodijeljen za svaku knjigu čiji je autor osvojio Evropsku nagradu za književnost, do najviše 10 bodova (jer je najveći broj dostavljenih knjiga 10 po paketu). U slučaju zahtjeva koji se odnosi na okvirne sporazume o partnerstvu, u obzir će se uzeti samo onaj broj prihvatljivih djela koji je predložen za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu, kada se budu dodijeljivali automatski bodovi.